تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری و سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی - منطقه گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت، واحدگرگان،دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران .

چکیده

امروزه دانش به یک دارایی و مزیت تبدیل شده است که سازمان‌ها درعرصه اقتصاد جهانی با در اختیار داشتن آن می‌توانند دررقابت با دیگران به برتری دست یابند.هدف پژوهش کاربردی حاضر بررسی تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد نوآوری و ابعاد سرمایه فکری است.
روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان گلستان به تعداد 274 نفرمی باشد که حجم نمونه 180 نفر تعیین گردید. برای آزمون متغیرها از پرسشنامه استاندار کیانتو استفاده شدبه روش تصادفی طبقه ای توزیع شدند.روایی پرسشنامه از نوع محتوایی واعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ مورد ستجش قرار گرفته که برای هر سه متغیر بالاتر از 0.7 گزارش شد، داده ها بوسیله ی مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد سیاست های مدیریت منابع انسانی دانش محور بر ابعاد سرمایه فکری تاثیر معناداری دارد،همچنین سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی ارتباطی و سرمایه ارتباطی بر عملکرد نوآوری تاثیر معناداری داشتند ، بین سیاست های مدیریت منابع انسانی دانش محور و عملکرد نوآوری رابطه معنی‌داری وجود داشت و سرمایه انسانی بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی سرمایه ارتباطی تأثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها