ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/ دانشگاه پیام نور

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

زمینه:سلامت‌سازمانی اشاره به وضیعتی دارد که در آن سازمان علاوه بر این‌که در محیط خود پایدار می‌ماند، در درازمدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شود و توانایی‌های لازم برای بقاء خود را، پیوسته ایجاد کرده و گسترش دهد.
هدف: پژوهش ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای دانشگاه‌های پیام نور استان همدان است.
روش:روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه‌آماری را کارکنان علمی واداری مراکز و واحدهای دانشگاه به تعداد350 نفر تشکیل و180نفرازایشان به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت‌سازمانی کلینگل ولایدن استفاده شد. روایی آن با کمک اساتید و کارشناسان مورد تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ91% است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های نرمال، کولموگروف-اسمیرنف، تک‌نمونه‌ای، فریدمن و آزمون‌های آماری توصیفی استفاده شد.
یافته‌ها: وضعیت مولفه‌های ارتباطات، وفاداری وتعهد، روحیه‌کاری، اعتباروشهرت، اخلاقیات، شناسایی عملکرد، تعیین هدف ورهبری مطلوب و وضیت مولفه‌های مشارکت، توسعه‌کارکنان، کاربرد بهینه منابع در دانشگاه مطلوب نمی‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده نشان می‌دهدکه بین سلامت‌سازمانی مراکزوواحدهای دانشگاه تفاوت معناداری وجود نداردولی وضعیت8 متغیر سلامت سازمانی مطلوب و3 متغیر نامطلوب است که این امر نیازمند برنامه‌ریزی و توجه مدیران دانشگاه پیام نوراستان همدان است.

کلیدواژه‌ها