نقش توسعه خصوصی سازی بر رشد مالی شرکتهای بیمه در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه

2 دانشجو

چکیده

زمینه: تحقیق حاضر در زمینه بررسی کاستن نقش دولت در مدیریت و مالکیت شرکت های بیمه و تاثیر آن بر میزان سودآوری و رشد مالی این شرکت ها در ایران است.
هدف: هدف بررسی رابطه بین توسعه خصوصی سازی با سودآوری شرکت های بیمه است.
روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای بیمه‌ای است که در بین سالهای 1388 تا 1393 تاسیس شده‌اند. برای اندازه گیری متغیر های مستقل از نسبت های: ضریب نفوذ بیمه، بازده سرمایه سرمایه گذاری شده و ساختار سرمایه و برای اندازه گیری سودآوری به عنوان متغیر وابسته از بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی استفاده شده. فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته ها: برای آزمون فرضیات تحقیق مدلی ارائه شده که بر اساس آن نوع و وجود رابطه بین توسعه خصوصی سازی و متغیرهای سودآوری سنجیده می‌شود. یافته های تحقیق موید آن است که بین توسعه خصوصی سازی و متغیرهای خصوصی سازی بجز ضریب نفوذ بیمه با رشد مالی شرکتهای بیمه رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
نتایج: کاستن نقش دولت در مدیریت و مالکیت، اجرای خصوصی سازی ، تنوع ابزارهای بیمه ای و افزایش فرهنگ بیمه به منظور گسترش فعالیت و سودآوری شرکتهای بیمه.

کلیدواژه‌ها