تحلیل کانونیکالی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد کتابداری

چکیده

زمینه و هدف:این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی اجرا شده است
روش بررسی: پژوهش حاضر به روش پیمایشی در بین 130 نفر از 230 کارمند غیر هیئت‌علمی واحد تهران پزشکی به عنوان نمونه آماری اجرا شده است. برای جمع‌آ‌وری اطلاعات از پرسش‌نامه استاندارد تعهد سازمانی می‌یر و آلن (1991) و پرسشنامه سلامت سازمانی OHI مایلز استفاده شده است و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و از همبستگی کانونیکالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با کلیه سطوح و مؤلفه‌های سلامت سازمانی رابطه معناداری دارد. بعد ساخت دهی با ضریب همبستگی 484/0بیشترین همبستگی با تعهد سازمانی را دارد و نتایج آزمون همبستگی کانونیکالی نیز نشان می‌دهد که یک مجموعه کانونی قابل تفسیر و تأیید در بین خود دارند که ملاحظه‌گری و تعهد عاطفی بیش‌ترین ارتباط را با این نقطه دارند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی و تاثیر معنادار سلامت سازمانی بر تعهد سازمانی در بین کارکنان واحد تهران پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را تأیید نموده و نشان می‌دهد که کارکنان رفتار و توجه سازمان را در سلامت سازمانی موثر می‌دانند

کلیدواژه‌ها