تاثیر خط مشی های مربوط به شرایط محیط کاری بر بهره وری کارکنان دانشی (مورد مطالعه: دانشگاه دولتی بیرجند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی پیام نور خراسان جنوبی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور بیرجند

کلیدواژه‌ها