تحلیل تأثیر پاسخگویی عمومی بر خط‌مشی ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (خط مشی گذاری عمومی) دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت

چکیده

پاسخگویی عمومی، سلامت اداری و شفافیت سازمانی از کلیدی ترین مفاهیم در حوزه مطالعات مدیریت دولتی است که تمامی بخش‌ها، اعم از بخش دولتی و خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف مقاله حاضر، بررسی و شناسایی تاثیر پاسخگویی عمومی بر بهبود و ارتقای سلامت اداری و شفافیت سازمانی در بخش دولتی است. این مقاله، برگرفته از طرح پژوهشی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ا به شماره "420 / م / ص" تحت عنوان ارائه برنامه های اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت در رابطه با اقدامات و برنامه بخش سلامت اداری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. جامعه آماری آن را کارکنان دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ا تشکیل می دهند. روش پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی است که بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Amos استفاده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای استاندارد استفاده‌شد که روایی آن توسط تعدادی از صاحب‌نظران مدیریتی و اجرایی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها