موانع و چالش‌های پیاده‌سازی شهرداری الکترونیک (موردمطالعه: شهرداری آبیک قزوین)

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران. ایران

2 هیئت علمی دانشگاه پیام نورخراسان جنوبی

چکیده

زمینه: امروزه شهرداری یکی از مهم‌ترین نهادها مدیریت شهری در ساختارهای اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود؛ که تحت تأثیر انقلاب اطلاعات و ارتباطات قرارگرفته است و به‌عنوان ابزاری قدرتمند جهت تسریع و دسترسی سریع به شهرداری الکترونیک موردتوجه قرار می‌گیرد شهرداری الکترونیک و استفاده بخش عمومی از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در راستای منحصر شدن بر عرضه خدمات، تشویق شهروندان به مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری و افزایش مؤلفه‌های پاسخگویی، شفافیت و اثربخشی در دولت می‌داند.
هدف: در این تحقیق ضمن بررسی مبانی نظری شهرداری الکترونیک، استقرار صحیح ICT (همراه با رفع چالش‌ها و موانع در این حیطه) به‌عنوان ابزاری قدرتمند جهت دسترسی به شهرداری الکترونیک موردتوجه قرارگرفته است.
روش‌ها: تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پیمایشی است. شیوه گردآوری داده‌ها، تک مقطعی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران شهرستان آبیک است که در بین آن‌ها پرسشنامه توزیع گردید. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Spss و SMART PLS استفاده‌شده و مدل اندازه‌گیری با استفاده فن حداقل مجذورات جزی و نرم‌افزار Smart Pls ارزیابی گردیده است.
یافته‌ها: ازآنجای که مقدار آماره t برای مسیرهای تحقیق بزرگ‌تر از 1.96 می­باشد می­توان نتیجه گرفت که در سطح خطای 0.05 همه مسیرها معنی‌دار بوده‌اند و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پیاده‌سازی فناوری اطلاعات (از طریق حل چالش‌ها و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه شناسایی‌شده در حیطه فناوری اطلاعات) بر شهرداری الکترونیکی ازنظر کارمندان و مدیران در شهرستان آبیک تأثیر مثبت دارد. همچنین تمام شاخص­های مدل اندازه­گیری و مسیرهای متناظر فرضیات نیز مورد تائید قرار گرفت.
 نتیجه‌گیری: ازآنجاکه ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه شناسایی‌شده در حیطه فناوری اطلاعات در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درحال‌توسعه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ مدل‌های پیاده‌سازی شهر الکترونیک ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺒﻮده ازاین‌رو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر با رفع این چالش‌ها، نیازﻣﻨﺪ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎص خود درزمینه پیاده‌سازی شهر الکترونیک می‌باشند.

کلیدواژه‌ها