طراحی مدل ساختاری تأثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی در یک واحد صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علم و تحقیقات

2 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

 زمینه : کارآفرینی به عنوان موتور توسعه صنعت  به عنوان عامل اصلی بازآفرینی قابلیت‌های اقتصادی و سازمانی به شمار می‌رود بر این اساس شناسایی عوامل اثر گذار بر آن مورد تاکید قرار گرفته است،
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک بر کارآفرینی سازمانی انجام شده است.
روش: روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی پرسنل محصولات لبنی هموطن به حجم 250 نفر می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، 148 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب گردیده و پرسشنامه‌های پژوهش بین آنان توزیع شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه‌ی استاندارد ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک و کارآفرینی سازمانی بود که بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت تدوین شدند. داده­های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL  و از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک و ابعاد آن، پشتیبانی شرکت، بهره وری مدیریتی و کمک به تصمیمات می‌تواند بر توسعه کارآفرینی سازمانی موثر باشند.
نتیجه‌گیری: در نتیجه از عواملی که می‌بایست در توسعه کارآفرینی سازمانی مورد توجه قرار گیرد ارزش استراتژیک تجارت الکترونیک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها