شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجرای خط‌مشی‌های دولتی در حوزه ستادی وزارت نفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط‌مشی‌های دولتی ‌در حوزه ستادی وزارت نفت ایران می‌باشد.
روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی- اکتشافی و از نظر شیوه گردآوری داده‏ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان و مدیران حوزه ستادی وزارت نفت می‌باشند.حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 260 نفر می‌باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش بترتیب از روایی محتوا و آلفای کرونباخ استفاد شده است.روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، شاخص kmo و آزمون بارتلت، تحلیل عاملی اکتشافی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که در بین موانع اجرای خط‌مشی‌های دولتی ‌ به ترتیب: موانع مدیریتی با 276/0وزن، موانع انسانی با 185/0وزن، موانع ارتباطی با 140/0وزن، موانع محیطی با 85/0وزن، ماهیت خط‌مشی با 765/0وزن و موانع سیستمی ‌با 541/0وزن از اولویت برخوردارند.
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن است که بسیاری از خط‌مشی‌ها بطور ناقص اجرا شده یا اصلا به اجرا درنمی‌آیند.در این راستا تعدادی از این موانع شناسایی و اولویت‌بندی گردیدند که مدیران و مسولین حوزه ستادی وزارت نفت می‌توانند با توجه به نتایج پژوهش حاضر نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها