نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل دهی فرهنگ سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت دولتی تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مشارکت مردم در امور عمومی مناسبات ویژه­ای را به لحاظ نوع ساختار سیاسی و کارکردهای آن نشان می­دهد که این امر به نوبه خود دیدگاهها و طرز تلقی­های شهروندان رانسبتبه عملکرد نظام سیاسی مشخص می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکت سیاسی در استقرار نظام دموکراتیک، و تعیین ساز و کارهای مشارکتی بر شکل­گیری ارزش‌های فرهنگ سیاسی شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق انجام شده است.
روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و معاونین 13 وزارتخانه هستند که براساس فرمول کوکران 73 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه­های محقق­ساخته برای سنجش متغیرهای مشارکت سیاسی، دموکراسی و ارزش‌های فرهنگ سیاسی است که بر حسب طیف­ پنج ارزشی لیکرت طراحی شدند. پرسشنامه­ها قبل از توزیع در اختیار 25 نفر خبره قرار گرفت تا از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل شود. داده­های گردآوری شده از طریق آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنف، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج آزمون‌ها نشان داد داده­های جمع­آوری شده دارای توزیع نرمال هستند و بین متغیرهای تحقیق همبستگی قوی، مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل مسیر متغیرها در حد قابل قبول است.
نتیجه­گیری: نتایج بدست آمده حاکی از آن است مشارکت ­سیاسی شهروندان در استقرار یک نظام دموکراتیک موثر است، و فرآیندهای دموکراتیک در شکل­گیری ارزش‌های فرهنگ­ سیاسی تاثیرگذار هستند.
 

کلیدواژه‌ها