مطالعه‌ی رابطه‌ی هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی(مورد مطالعه سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کارآفرینی

2 استاد گروه ; کشاورزی و م.یریت دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران

چکیده

زمینه و هدف:یکی از راه های جذب نیروی خلاق و ایجاد کار آفرینی سازمانی وجود بستر فرهنگی مناسب می باشد. همچنین دانشمندان معتقدند که تفکر خلاق، نمایش بالاترین درجه‌ی سلامت عاطفی می باشد, در این تحقیق به مطالعه‌ رابطه هوش هیجانی و کارآفریی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی می پردازیم, با توجه به نقش واسطه‌ای فرهنگ سازمانی در تحقیق ما ضرورت این پژوهش در پر کردن بخشی از خلا دانش در این مورد در ایران کاملا مشهود می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جامعه‌ آماری آن (N=36 )است.به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه‌ استانداردهوش هیجانی، فرهنگ سازمانی وکارآفرینی سازمانی استفاده شد.در تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده کردیم ودر زمینه‌آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده نمودیم.
یافته ها:با آزمون هر یک از فرضیه ها در سطح اطمینان 99 درصد فرضیه‌ اصلی تایید شد.در نتیجه فرهنگی که در سازمان مورد بررسی ما قرار دارد این رابطه را تشدید می کند.
نتیجه گیری: ایجاد فرهنگ مناسب در سازمان ها سبب ایجاد بستری مناسب برای پرورش روحیه کارآفرینی و حس خلاقیت در سازمان ها شده و به توسعه کشور کمک شایانی می‌کند.

کلیدواژه‌ها