تاثیر شهرت سازمانی بر بازاریابی سبز از دیدگاه بانوان مصرف کننده محصولات ارگانیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه

2 استادیار گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران الکترونیک

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

چکیده

زمینه :زمین بزرگ ترین موهبت های خداوندی به بشر می باشد. متاسفانه بعد از انقلاب صنعتی، به دنبال افزایش استفاده از سوخت های فسیلی در جهان آلودگی محیط زیست افزایش یافت.
هدف : بررسی تاثیرشهرت سازمانی بر بازاریابی سبز از دیدگاه بانوان مصرف کننده ارگانیک
روش ها:جامعه ،کلیه بانوان مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در غرب شهر تهران می باشند حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی 385 نفر برآورد شد. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی ، بر اساس گرداوری داده هاتوصیفی-پیمایشی است. گرداوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه یانگ و رعنایی و همکاران برای شهرت و بازاریابی سبز بود. تحلیل داده ها ازطریق نرم افزارهای LISREL انجام شد.
یافته ها: تمام متغیرها بر بازاریابی سبز اثرگذار بوده اندکه این اثرگذاری برای قابلیت اعتبار 57/0 ،خوشنامی 54/0 ، مسئولیت پذیری نیز به ترتیب برابر با 52/0 و 57/0 مدیریت سازمانی 37/0 و عملکرد مالی نیز برابر با 44/0 برآورد شده است .
نتیجه گیری : شاخص های شهرت سازمانی دارای اثرگذاری معناداری بر بازاریابی سبز می باشند. کلیه بانوان مصرف کننده بر این عقیده اند که سازمان هایی که نسبت به محیط پاسخگو بوده و تولیدات یا خدمات آنها شامل گارانتی باشند، فعالیت های بازاریابی سبز بالاتری را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها