تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان با نقش واسطه ای تناسب شخص - محیط ( بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب گروه مدیریت دولتی

3 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران/ گروه مدیریت دولتی

چکیده

در سالهای اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمانها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. این تحقیق به منظور بررسی نقش میانجی تناسب شخص با محیط در تاثیرگذاری جامعه‌پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان (بیمارستان شهید دکتر لبافی‌نژاد تهران) انجام پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان شاغل در بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران (شاغلین بدون احتساب مامورین) در سال 1396 می‌باشد که تعداد آنها 702 نفر بوده و نمونه آماری با توجه به جدول جرسی مورگان 248 نفر اعلام شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد .برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss و لیزرل استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار ابعاد جامعه پذیری بر تناسب شخص با محیط و تناسب شخص با محیط بر رفتار شهروندی سازمانی است؛ به تبع آن با عنایت به ویژگی های مدل معادلات ساختاری تاثیر مثبت و معنادار ابعاد جامعه پذیری بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه ای تناسب شخص با محیط به اثبات رسید و مشخص شد مهارت عملکرد بیشترین تاثیر را بر بروز رفتار شهروندی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها