رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق (آماردان)-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2 استاد یار، عضو هیات علمی دانشگاه رجا

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی-همبستگی است.
روش: جامعه آماری، کلیه کارکنان رسمی شاغل بانک مرکزی می‌باشند که حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران، برابر 348 نفر برآورد شده و روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های ویژگی‌های شخصیتی,NEO فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (1981) و رفتارهای انحرافی گل‌پرور و همکاران (1390) می‌باشد. مقدار آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها به‌ترتیب برابر 734/0، 716/0 و 823/0 به‌دست آمدند. داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار LISRELو آزمون‌ رگرسیون و همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: ضرایب همبستگی برابر 65/0 و 56/0 نشان داد ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان رابطه معناداری دارد. ضریب تعیین محاسبه شده نشان داد که پنج بعد شخصیتی به‌ترتیب 41٪ و 22٪ از واریانس متغیرهای فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی را تبیین می‌کنند.
نتیجه‌گیری: روان‌رنجورخویی (243/0=β) بیشترین تاثیر مثبت و برون‌گرایی (241/0-‌=β) بیشترین تاثیر منفی در فرسودگی شغلی دارند. افراد با صفت شخصیتی روان‌رنجورخویی و هم‌سازی بیشتر مستعد فرسودگی شغلی بوده و تمایل بیشتر به درگیر شدن در رفتارهای انحرافی دارند.

کلیدواژه‌ها