شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و پیامدهای آن با روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مورد مطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتر دانشگاه ازاد

2 استاد دانشگاه

چکیده

زمینه: یکی از معضلاتی که امروزه سازمان ها را تهدید می کند و محققان از آن به عنوان یکی از چالش های مدیریت در قرن حاضر یاد کرده اند شیوع پدیده بدبینی در سازمان ها است.
هدف: در این مقاله علل بروز بدبینی در بین اعضای هیأت علمی و پیامدهای آن شناسایی شده است.
روش: پس از بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان، مهمترین علل بروز بدبینی و پیامدهای آن با استفاده از تکنیک AHP شناسایی و رتبه بندی شد.
یافته ها: از بین 19 عامل شناسایی شده به ترتیب: ادارک سیاست سازمانی، بدبینی اجتماعی، نقض قرارداد روانشناختی، کاهش عدالت سازمانی، کاهش حمایت سازمانی، کاهش امنیت شغلی و سبک رهبری به عنوان عوامل موثر و همچنین از بین 8 پیامد شناسایی شده به ترتیب: بدبینی نسبت به تغییر سازمانی، کاهش تعهد سازمانی، کاهش بروز رفتار شهروندی سازمانی و کاهش رضایت شغلی به عنوان مهمترین پیامدهای بدبینی شناسایی شدند.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش پیشنهاد می کند که دانشگاه ها باید با در نظر گرفتن عوامل موثر در ایجاد بدبینی سازمانی و کنترل آن ها از پیامدهای شیوع این پدیده جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها