رابطه سرمایه انسانی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

یکی ازمسائل اساسی و مهم که مدیران سازمان‌ها باآن مواجه هستند، جذب ونگهداشت سرمایه انسانی، تقویت وبهبود عملکرد آن‌ها درجهت اثربخشی، کارایی و بهره وری بهتر ازکارکنان سازمانی خود می‌باشند.هدف این تحقیق تبیین رابطه‌ی سرمایه انسانی باعملکرد شغلی است. این پژوهش برمبنای هدف از نوع کاربردی، ازحیث روش به دست آوردن داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد.جامعه آماری خود را کارمندان لیسانس به بالای دانشگاه (128 نفر) قرار دادیم.حجم نمونه وجامعه‌ی آماری ما یکسان هستند.این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. ابزار سنجش ما،دو پرسشنامه‌ استاندارد سرمایه‌انسانی وعملکرد‌شغلی می‌باشند.در این پژوهش از روش روایی صوری ومحتوایی استفاده گردید. مقدارآلفای کرونباخ به‌دست آمده برای متغیر سرمایه انسانی 0.822 و عملکرد شغلی 0.908 می باشد. با استفاده از نرم‌افزارهای آماریSPSS22 و SmartPLS تجزیه وتحلیل داده‌ها انجام و بااستفاده از آزمون‌هایT و تحلیل مسیر فرضیه‌ها بررسی شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سرمایه‌انسانی و عملکرد‌شغلی رابطه‌ی معنی داری با هم دارند. ازمیان عوامل موجود در سرمایه انسانی، عوامل «توانایی‌های شناختی»و«تجربه»، بیشترین رابطه را با عملکرد شغلی دارند. این پژوهش می‌تواند به مدیران سازمان درشناسایی ضعف ها و قوت‌های ارتباطات افراد درون سازمان در جهت تقویت سرمایه انسانی کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها