ارائه الگوی بهینه‌سازی استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، پارس اباد مغان، واحد داشگاه ازاد اسلامی، پارس اباد مغان، ایران.

چکیده

زمینه: نکته ای که در منابع انسانی (کارکنان)، سازمان باید به آن توجه کرد مسئله توانمند ساختن آنها می‌باشد. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهینه‌سازی استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی، طراحی شد.
روش: روش پژوهش توصیفی‌ از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، نمونه ای به حجم 256 نفر، به صورت نمونه گیری طبقه بندی تصادفی، انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامة محقق ساخته بهینه‌سازی استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی، بود. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات، از آزمونt تک متغیره، تحلیل واریانس چند متغیره، و برای بررسی مدل تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار آموس استفاده ‌شد.
یافته ها: با توجه به مقادیر بدست آمده از آزمون داده ها، تمامی فرضیه ها تایید شدند. پس از انچام اصلاحات و دستیابی به الگوی نهایی با توجه به مقادیر مربوط به برازش، نتایج نشان دادند که مدل از برازش و قدرت خوبی برخوردار است.
نتیجه گیری: نتایج تحلیل ها نشان دادند که، جهت بهینه‌سازی توانمندسازی منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی به ‌طور معناداری از استراتژی آموزش، استراتژی بکارگیری فناوری اطلاعات، استراتژی مدیریت و رهبری، استراتژی ساختارهای مناسب، استراتژی حمایت مدیران، استفاده می شود.
واژگان کلیدی: بهینه سازی، توانمند سازی، سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی.

کلیدواژه‌ها