راستی آزمایی پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس امور اداری اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی-تبریز

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

چکیده

چکیده

زمینه: علیرغم محوریت فناوری اطلاعات در دنیای کنونی، بهره وری به عنوان عامل اصلی موفقیت سازمان ها محسوب می شود. در نتیجه با توجه به پتانسیل بسیار زیادی که کاربرد فناوری اطلاعات بر روی کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و بهبود استانداردهای زندگی دارد؛ سرمایه گذاری بر روی فناوری اطلاعات شدیداً مورد توجه سازمانها واقع شده است.
هدف: پژوهش حاضر بدنبال راستی آزمایی پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات از طریق بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر بهره وری در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی از دیدگاه کارکنان سازمان مذکور، می باشد.
روش تحقیق: روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی - پیمایشی است و نمونۀ مورد بررسی شامل 256 نفر از مدیران و کارکنان سازمان می‏باشد که به شیوۀ نمونه گیری هدفدار انتخاب شده‏اند. همچنین بمنظور جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه ای سی سؤالی استفاده شده است.
یافته ها: نتایج این تحقیق، نشان می‏دهد که بکارگیری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی، بهره وری سازمان مذکور را افزایش داده است.
نتیجه گیری: مطلوبست مدیران اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با سرمایه گذاری هدفمند،؛ بهینه و موثر بر روی امکانات و تجهیزات فناوری اطلاعات، بدنبال بهبود شاخص های کارایی و اثربخشی به تبع آن افزایش بهره وری سازمان متبوعشان باشند.

کلیدواژه‌ها