بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی , اردبیل, ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه (کارکنان سازمان تأمین اجتماعی اردبیل) می‌باشند که تعداد آنها برابر340 نفر می باشد. روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده است. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 181 بدست آمده است. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه میدانی برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید که میزان پایایی آنها بیشتر از 70/0 بدست آمد تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و نرم افزار lisler استفاده گردیده است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که بین مولفه های رهبری معنوی شامل (چشم انداز، نوع دوستی، عضویت، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفهای کارکنان سازمان تأمین اجتماعی اردبیل رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها