روندها و روش‌شناسی‌های پژوهشی در مطالعات مدیریت دولتی: تحلیل محتوای نشریات برتر در یک دوره‌ی پنج‌ساله (2014-2010)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، قائمشهر، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل روندهای پژوهشی و روش‌شناسانه‌ی آشکار در مطالعه‌ی اداره‌ی امور عمومی، به ویژه، در محتوای نشریه‌ی «اداره-ی امور عمومی و توسعه » و «نشریه‌ی بین‌المللی مدیریت دولتی » در یک دوره‌ی 5 ساله (2014-2010) است. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا است و از رویکرد توصیفی- تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات منتشرشده‌ی نشریه‌ها استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که نشریه‌ی «اداره‌ی امور عمومی و توسعه» مقالاتی را مورد توجه بیشتر قرار می‌دهد که از روش‌های کیفی گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده می‌کنند، اما «نشریه‌ی بین‌المللی مدیریت دولتی» بیشتر بر مقالاتی تأکید می‌کند که از روش‌های کمّی گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده می‌کنند. در مورد موضوع‌های پژوهشی مورد توجه، هر دو نشریه در راستای یکدیگر و در مسیر مأموریت از پیش تعیین‌شده‌ی خود حرکت می‌کنند. تأکید مشترک هر دو نشریه بر موضوع-هایی از قبیل: خدمات عمومی و انگیزه‌ی خدمات عمومی، همکاری‌های دولتی- خصوصی- جامعه‌ی مدنی (شهروندان)، حکمرانی و حکمرانی خوب، عملکرد بخش دولتی، اصلاحات اداری و مدیریتی در بخش دولتی، الگوها و مبانی نظری مدیریت دولتی و اداره‌ی امور عمومی، و تمرکززدائی و آزادی عمل دولت‌های محلی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها