تاثیر هوش معنوی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه :کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی (ع)

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد تهران شمال

4 مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه امام علی(ع)

چکیده

باورود معنویت به عرصه سازمان و مدیریت، مدیران و رهبران سازمان ها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاما بااین پدیده نو پا مواجه شوند. نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده از چشم انداز معنوی و ایجاد زمینه های فرهنگی براساس ارزشهای انسانی میباشد تا کارکنانی توانمند،دارای بهره وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد از طریق رفتار شهروندی سازمانی می باشد که در این پژوهش از رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان می باشد. برای جمع آوری داد ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده گردید که روایی آن مبتنی بر نظر اساتید و خبرگان و پایایی آن با استفاده از مقادیر آلفای کرونباخ تایید گردید. پس از جمع آوری داده ها، برای بررسی رابطه‌ی بین متغیر‌ها و آزمون فرضیات، از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss و Amos استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از پذیرش کلیه فرضیه های پژوهش می باشد بعبارتی هم هوش معنوی بر رفتار شهروندی تاثیر گذار می باشد و هم رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد تاثیر گذار است. لذا می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی نیز بر عملکرد تاثیر گذاری است.

کلیدواژه‌ها