مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور و کارشناس منابع انسانی سازمان امور مالیاتی

2 دانشیار دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی رشته مدیریت

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

چکیده

زمینه: پژوهش با محوریت ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن صورت گرفت.
هدف: ارزیابی عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت فولاد خوزستان در سال 1393 بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن می‌باشد.
روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری شامل مدیران، کارکنان و مشتریان معاونت است. با استفاده از تحقیقات قبلی، استراتژی‌ها، شاخص‌های تدوین شده قبلی و مصاحبه با کارشناسان معاونت شاخص‌های چهار منظر تدوین شد. جهت سنجش منظر مالی و برخی شاخص‌های منظر فرایندهای داخلی از اسناد و مدارک مربوط به این منظرها استفاده شد. برای استخراج میزان تحقق سایر شاخص‌ها سه پرسشنامه تدوین گردید. برای تحلیل داده‌های شاخص‌های نسبتی از درصد تحققق شاخص‌ها و برای شاخص‌های فاصله‌ای از آزمون تی تک‌نمونه‌ای استفاده شد.
یافته: جامعه مورد بررسی در منظر مالی به 95/، در منظر مشتری به 49/، در منظر فرایندهای داخلی در شاخص‌های پرسشنامه‌ای به 75/ و در شاخص‌های غیر پرسشنامه‌ای به 8/57، و در منظر رشد و یادگیری به 65/ اهداف از قبل پیش‌بینی شده دست یافته است.
نتیجه: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت فولاد خوزستان نتوانسته به 100 درصد اهداف تعیین شده دست یابد، اما عملکرد آن در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها