کاربرد روش آمیخته (کمی و کیفی) درآسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی یک موسسه تحقیقاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

زمینه و هدف: در محیط به سرعت در حال تغییر امروز، شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی، به عنوان بستر مناسب ایجاد تغییرات سازمانی، نقشی کلیدی در اجرای موفقت‌آمیز برنامه‌های بهبود سازمانی، ایفا می‌کند. هدف پژوهش، ارئه یک رویکرد کمی-کیفی جهت آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی می‌باشد.
روش‌شناسی: روش پژوهش، آمیخته (کمی و کیفی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و خبرگان یک موسسه تحقیقاتی فعال در حوزه دفاعی می‌باشد. به منظور تعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب فرهنگ سازمانی، از ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی(OCAI) (بخش کمی) و به منظور تعیین علل شکاف‌ها از مصاحبه و تحلیل تم و نرم افزار SQR NVivo10 استفاده شد(بخش کیفی).
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بیشترین شکاف مربوط به دو ربع قبیله‌ای و سلسله‌مراتبی است. جهت تعیین علل وجود شکاف‌ها در هر ربع فرهنگی ، از روش کیفی و مصاحبه استفاده شدو آسیب‌های مرتبط با هر ربع فرهنگی شناسایی و پیشنهادات لازم ارائه گردید. پیشنهاد می‌شود به منظور بهبود برنامه‌ریزی جهت ایجاد تغییرات مناسب در فرهنگ سازمانی، ابتدا باید با استفاده از روش کمی و ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی، شکاف فرهنگی مشخص و سپس به منظور شناسایی علل این شکاف‌های فرهنگی، از روش‌های کیفی همچون تحلیل تم استفاده شود.

کلیدواژه‌ها