تحلیل وضعیت ویژگی‌های شخصیتی مدیر از دیدگاه اسلام در سازمان‌های دولتی به تفکیک وظایف حاکمیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد ساری

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی، تحلیل وضعیت ویژگی‌های شخصیتی مدیر از دیدگاه اسلام به تفکیک انجام وظایف حاکمیتی در ادارات‌کل‌ مازندران بود.
روش تحقیق: این مطالعه توصیفی از نوع زمینه‌یابی و از نظر هدف کاربردی انتخاب شد. جامعه‌ی آماری به تعداد 586نفر متشکل از کارشناسان سازمان‌های دولتی استان مازندران بوده که بر اساس نوع وظایف حاکمیتی به چهار طبقه (آموزشی-فرهنگی،اقتصادی،بازرگانی و مالی،سیاسی-اجتماعی،عمرانی، تولیدی،صنعتی) تقسیم شده است که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌ای به تعداد310 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته(98/0=) بود. روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها، آمار‌توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار SPSS بود.
یافته‌ها: وضعیت ویژگی‌های شخصیتی مدیر به طور معناداری در حد متوسط بود. همچنین این وضعیت بر اساس نوع وظایف حاکمیتی، در سازمان‌های آموزشی-فرهنگی و نیز اقتصادی، بازرگانی و مالی به طور معنادار درحد متوسط ارزیابی شد، اما در سازمان‌های سیاسی-اجتماعی و نیز عمرانی،تولیدی و صنعتی معنادار نشد.
نتیجه‌گیری: وضعیت ویژگی‌های شخصیتی مدیر از دیدگاه اسلام "حداکثر در حد متوسط" بود،بنابراین بهتر است مسئولان عالی اجرایی در امر انتصاب‌ها، ویژگی‌های شخصیتی مورد نظر مدیر را جهت احراز شغل مدیریت در چارچوب ملاک های علمی و تخصصی برای بهبود نظام عزل و نصب مدیریت اجرایی در قالب یک برنامه‌‌مدون بیشتر رعایت نمایند.

کلیدواژه‌ها