بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و استرس ناشی از عوامل سازمانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان علوم پزشکی استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش ها نشان داده است که مسأله رضایت شغلی کارکنان، یکی از بحث برانگیزترین مباحث مطالعات سازمانی و جامعه شناسی سازمان هاست. مطالعات گوناگونی که درباره ی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی صورت گرفته است، هنوز به نتیجه ی قطعی در این زمینه نرسیده است. از طرف دیگر ، مفهوم سرمایه ی اجتماعی به مثابه منابع و پاداش هایی که افراد از طریق روابط اجتماعی به دست می آورند، مقبولیت گسترده ای یافته است، ولی تحقیقات چندانی در رابطه با تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رضایت شغلی انجام نشده است. لذا هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و استرس ناشی از عوامل سازمانی با رضایت شغلی در میان کارکنان سازمان علوم پزشکی استان گلستان است.
روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری آن ، کلیه کارکنان سازمان علوم پزشکی استان گلستان به تعداد 270 نفر می باشد و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ،159 نفر بوده است . ابزار گرداوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است که ضریب آلفای کرونباخ همه سوالات پرسشنامه بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم افزار اس . پی .اس. اس استفاده‌ شده است.

کلیدواژه‌ها