شناسایی موانع استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک (پژوهشی آمیخته)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه: در ایران برنامه‌های تحول در نظام اداری به‌ویژه در حوزه‌ی منابع انسانی کمتر توفیق داشته‌اند و استقرار EHRM به‌عنوان یک برنامه تحول در منابع انسانی ازجمله همین برنامه‌هاست. صاحب‌نظران معتقدند بی‌توجهی به عوامل مؤثر بر استقرار EHRM می‌تواند مانع استقرار آن شود.
هدف: هدف از این مقاله شناسایی موانع استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک به روش تحلیل کیو و بررسی وضعیت سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی جهت آمادگی برای استقرار EHRM می­باشد.
روش­ها: تحقیق حاضر از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی می‌باشد. ذر بخش کیفی جهت شناسایی موانع تحلیل ادبیات، مصاحبه تحلیل‌تم و دلفی مبنای جمع‌آوری داده‌ها قرارگرفته است و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته، آمادگی استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان‌های دولتی استان سنجش شده است. این پژوهش ازلحاظ ماهیت توصیفی و ازنظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران منابع انسانی و کارشناسان مسئول سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی می­باشد که تعداد آن‌ها درمجموع 1100 نفر می‌باشد که تعداد 145 نفر از آن به‌عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند.
یافته­ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر چهار دسته مانع فرهنگی، ساختاری، تکنولوژیک و استراتژیک بر استقرار EHRM تأثیرگذار هستند.
نتیجه­گیری: نتایج تحقیقات بیانگر این مهم است که ساختار رکن تعیین‌کننده‌ی هر تغییری است، به عبارتی هم تغییرات را متأثر می‌کند و هم از تغییرات متأثر می‌شود، در این تحقیق نیز موانع ساختاری موردتوجه قرارگرفته است. لذا پیشنهاد می‌شود که ابتدا مدیریت عالی سازمان در جلسه‌ای حمایت قاطع خود را از استقرار EHRM اعلام نماید. همچنین با تعریف معاونت منابع انسانی (مصوبه‌ی دولت نیز می‌باشد) به‌جای مدیریت منابع انسانی در سازمان، جایگاه واحد را ارتقاء بخشد و ساختار با کاهش نیروهای مازاد (تعدیل) از حالت بوروکراتیک و خشک خارج شود و ساختاری منعطف را نشان دهد تا زمینه برای رفع سایر موانع نیز مهیا گردد.

کلیدواژه‌ها