طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری فازی جهت ارزیابی عملکرد مدیران IT (مورد مطالعه: شرکت همراه اول)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه: رشد و بالندگی هر سازمانی در گرو استفاده از مدیران شایسته و توانمند است و انتساب مدیران توانمند منوط به وجود رویکرد و معیارهای مناسب برای انتخاب و به کارگیری مدیران می‌باشد.
هدف: هدف اصلی این تحقیق طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مبتنی بر قاعده جهت ارزیابی عملکرد مدیران آی تی شرکت همراه اول با استفاده از منطق فازی بر اساس مستندات علمی صنعت تله کام، می‌باشد.
روش: روش انجام این پژوهش از نظر هدف، توصیفی - ارزشیابی و روش گرد‌آوری اطلاعات «مطالعه موردی مستندات» است و از ابزار تعیین متغیرهای مدل تصمیم‌گیری و مصاحبه استفاده شده‌است، روش نمونه‌گیری در این پژوهش ترکیبی از دو روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند (قضاوتی) و نمونه‌گیری گلوله برفی است. برای دو دسته ویژگی‌های فردی و ویژگی‌های شغلی، معیارهای مربوطه با ضرایب مجزای تعیین می‌شود. معیارهای فردی از طریق مطالعات کتابخانه ای و انتخاب و دسته بندی بخشی از آنها در سه گروه رفتاری، فنی و راهبردی به دست آمده اند. سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری دارای یک بانک اطلاعاتی متشکل از دانش موجود درباره موضوع ،یک زبان برای فرموله کردن مسائل و پرسش و یک برنامه مدل‌سازی برای آزمایش تصمیمات ممکن هستند، لذا در تحقیق حاضر، سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مبتنی بر قاعده جهت ارزیابی عملکرد مدیران آی تی شرکت همراه اول با استفاده از منطق فازی، طراحی خواهد شد. 
یافته ها: یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که با بررسی و تحلیل «ویژگی‌های فردی و شغلی مدیر IT » و  با استفاده از نتیجه گیری‌های پژوهش حاضر، میتوان به بهبود عملکرد مدیران آی تی شرکت همراه اول کمک کرده و این پژوهش به ارائه مدلی جدید در خصوص ارزیابی مدیران فناوری اطلاعات پرداخته است به گونه ای که مدیران را نه تنها بر اساس ویژگی‌های فردی، بلکه بر اساس ویژگی‌های شغلی که در آن مشغول به کار هستند نیز ارزیابی می‌کند.
نتیجه گیری:  بر اساس یافته های پژوهش میتوان نتیجه گیری کرد که با بررسی و تحلیل «ویژگی‌های فردی و شغلی مدیر IT»، می‌توان عملکرد مدیران IT را به صورت جامعی ارزیابی نمود.

کلیدواژه‌ها