نقش مسئولیت اجتماعی سازمان در خط‌مشی ارتقای سلامت اداری در بخش دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه: موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها نسبت به شهروندان و عامه مردم ازجمله موضوعات مهمی است که در سال‌های اخیر موردبررسی قرارگرفته است. این مقوله دارای تأثیرات متفاوتی است به‌گونه‌ای که تمامی ابعاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از بنیادی‌ترین اهداف برنامه‌های مسئولیت اجتماعی، ترغیب سازمان‌ها به انجام فعالیت‌های شفاف و ضد فساد است که در راستای تحقق اهداف، اثرات نامطلوب سازمان بر جامعه و محیطی که در آن فعالیت می‌کنند را به حداقل ممکن می‌رساند.
هدف: از همین رو، هدف این پژوهش بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در خط‌مشی ارتقای سلامت اداری در بخش دولتی می‌باشد.
روش: روش مقاله حاضر توصیفی ـ پیمایشی است. حجم نمونه آماری 106 نفر از پرسنل وزارت صنعت، معدن و تجارت ج.ا.ا (ساختمان شهید کشوری) است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی-سیستماتیک مورد آزمون قرار گرفتند. داده‌های پژوهش حاضر، به‌وسیله مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار smart pls تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که از میان مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی، مؤلفه‌های مسئولیت اخلاقی و داوطلبانه، بر ارتقای سلامت اداری تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها