بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر خط‌مشی‌های دولت الکترونیک مشارکت‌محور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه: وجود خط­مشی­های مشارکت­محور در بخش دولتی سبب افزایش مشارکت عمومی و افزایش اطمینان به دولت می­گردد یکی از روش­های خط­مشی­های مشارکت­محور استفاده از دولت الکترونیک مشارکت­محور است که با تکیه بر تعامل و ارتباط دوسویه بین دولت و شهروندان در پی افزایش مشارکت عمومی، پاسخگویی، شفافیت، بهبود کیفیت تصمیم­گیری، بطور کلی عرضه خدمات عمومی بهینه است که ارتباط مستقیمی با خط­مشی­های اصل 44 قاانون اساسی دارد،
هدف: پژوهش کاربردی حاضر، با هدف شفاف­سازی مفهوم دولت الکترونیک مشارکت­محور تعیین تاثیر مولفه­های فرهنگی و فناوری بر دولت الکترونیک با مورد کاوی در قوه قضائیه است،
روش­ها: ابتدا داده­ها و گویه­های مورد نیاز را با استفاده از ادبیات تحقیق و روش دلفی شناسایی، آنگاه گویه­های مرتبط با مولفه­های فرهنگی و فناوری را از طریق مصاحبه و پرسشنامه با خبرگان و مجریان صحه­گذاری شدند،
یافته­ها: سپس پرسشنامه نهایی بین جامعه آماری به تعداد صدو دوازده نفر توزیع شد، به منظور سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عامل تاییدی و برای بررسی آزمون فرضیه­ها از روش مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
 نتایج: حاکی از تایید دو فرضیه در خط­مشی­های مشارکت­محور قوه قضائیه است، مولفه­های فرهنگی و فناوری بترتیب بیشترین تاثیر را بر دولت الکترونیک مشارکت­محور دستگاه قضایی داشتند.

کلیدواژه‌ها