شناسایی موانع سکوت سازمانی نسبت به خط‌مشی پرداخت هزینه‌های دارویی درمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی ،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

چکیده

زمینه : سکوت سازمانی پدیده‌ است که در آن کارکنان سازمان به دلایل متفاوت از اظهارنظر خودداری ورزیده سکوت علامت بیماری سازمان است. مدیران باید عامل اصلی آن را برطرف نمایند. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند سبب سکون و حتی مرگ سازمان شود.
هدف: شناسایی موانع سکوت سازمانی در قبال پرداخت هزینه‌های دارویی درمانی
روش: روش تحقیق ، کاربردی واکتشافی است .شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است . ابزار جمع آوری داده هاپرسشنامه مقایسات زوجی بود. جامعة آماری ،شامل کلیة کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان البرزاست که به روش نمونه گیری تصادفی نمونه‌ای به حجم 137 نفر مطابق جدول مورگان انتخاب شدند.
یافته ها: موانع فردی با ضریب وزنی 418/0 به عنوان اولین مانع سکوت سازمانی ، موانع سازمانی با ضریب وزنی 330/0 ، موانع فرهنگی اجتماعی با ضریب وزنی 174/0 به عنوان دومین و سومین مانع سکوت سازمانی ،در نهایت موانع مدیریتی با ضریب وزنی 078/0 به عنوان چهارمین مانع سکوت سازمانی در قبال پرداخت هزینه‌های دارویی درمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان البرز شناسایی و الویت بندی شد.
نتیجه: در سازمانی که سکوت به هنجار تبدیل شده نارضایتی کارکنان تقویت می شود.برعکس سازمانهایی که توانایی شنیدن حقیقیت را دارند به عنوان یک سازمان موفق مشخص شده اند.

کلیدواژه‌ها


-افخمی اردکانی، محمد. خلیلی صدرآباد، احمد. 1391. بررسیرابطهبینعواملشخصیتیوسکوتکارکناندانشی. پژوهش‌هایمدیریتعمومی. سالپنجم،شماره 18.

-دانش فرد، کرم اله.(1395) فرایند خط‌مشی گذاری عمومی، چاپ دوم. تهران: انتشارات صفار.

-کول‌کویت ای، جیسون. لیپاین ای، جفری. (1391). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمة محمد فیضی. اسماعیل قادری و مهدی علیزاده. چاپ اول. تهران: انتشارات محقق اردبیلی.

-لاری، علی. 1392. سازمانهای قرن بیست و یکم. اولین همایش ملی علوم و فنون نوین مدیریت: مؤسسة آموزش عالی حکیم جرجانی. گرگان.

-نصر اصفهانی، علی. رادمهر، رضا.حاتم پور، حاتم پور، فاطمه.(1395). عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستان حضرت زهرا (س) اصفهان). دومین کنفرانس بین‌الللی حسابداری و مدیریت.دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

-نوری، علی.1394. بررسیرابطةبینعواملشخصیتیوسکوتکارکناندانشی. پژوهشهایمدیریتعمومی. سالپنجم. شماره18.

-Civelek, M. Mehmet Saim, aşçi.2015. Identifying Silence Climate in Organizations in the Framework of Contemporary Management Approaches, International Journal of Research in Business and Social Science. IJRBS Vol.4, No.4.

-Liu, D. 2016. Organizational silence: A survey on employees working in a telecommunication company.Management Journal. Vol. 33, No. 2.

-Pelit, E; Füsun Istanbullu Dinçer and İbrahim Kılıç.2015.The Effect of Nepotism on Organizational Silence Alienation and Commitment: A Study on Hotel Employees in Turkey. Journal of Management Research. Vol. 7, No. 4.

-Tahermoghanloo, S. and Seyed Aliakbar, Ahmadi. 2015. Considering effects of organization silence on organization personnel’s emotional commitment: A case study on Ardabil Tamin Ejtemaee hospital. Journal of Novel Applied Sciences. Available online at www.jnasci.org, ISSN 2322-5149.