مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

این پژوهش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد با هدف ارائه مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در ایران انجام شده است. 14 مصاحبه با خبرگان ادبیات موضوع انجام شد. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرآیند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آنها مقوله هایی استخراج شد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین: شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای مقابله با فساد اداری در قالب پارادایم کدگذاری محوری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، قضایای پژوهش ارائه گردید. نتایج نشان می دهد شرایط علّی اثرگذار بر اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری به دوازده مورد تقسیم شده است. عوامل مداخله گر شناسایی شده به ده دسته کلی تقسیم می شوند. عوامل زمینه ای شناسایی شده عبارت است از: اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری. همچنین راهبردها ارائه شده و پیامدهای شناسایی شده عبارت است از: تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مردم از خدمات دولتی، ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد اداری، حفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویی و اعتماد عمومی، کاهش هزینه های خدمات دولتی و بهبود کیفیت آنها، شایسته سالاری، مسئولیت پذیری و ارتقای رضایت کارگزاران دولتی.

کلیدواژه‌ها