شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت منابع انسانی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران..

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه و هدف:‌اجرای خط‌مشی ‌ها، مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است. چالش‌ها، موانع و محدودیت‌های بسیاری ممکن است اجرای خط‌مشی ‌هارا با اخلال روبرو کند. هدفتحقیق شناسایی واولویت‌بندی موانع ‌اجرای خط‌مشی‌‌های عمومی، در سازمان‌های دولتی ایران، با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیارهاست.
روش:پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت داده‌ها، توصیفی و پیمایشی است. ابتدا، با بررسی‌های جامع کتابخانه‌ای و ارزیابی نتایج مطالعات گذشته، موانع اجرای خط‌مشی‌‌های عمومی، شناسایی و استخراج گردید. در گام بعد، به منظور غربال‌سازی موانع شناسایی شده، از تکنیک آنتروپی شانون استفاده شد. سپس، با توزیع پرسش‌نامه، مقایسات زوجی بین عوامل انجام شده و وزن‌ها محاسبه، سپس براساس اوزان به دست آمده و با استفاده از روش‌های تاپسیس، ویکور و ساو اقدام به اولویت‌بندی موانع اجرای خط‌مشی‌‌های عمومی می‌شود.با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روش‌های فوق، در مواردی با یکدیگر هم‌خوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی، از روش کپلند استفاده شد. روایی پرسش نامه ها براساس نظرات خبرگان تایید شد.
یافته ها و نتیجه گیری: از بین موانع اجرای خط‌مشی‌‌های عمومی مورد بررسی در این تحقیق، تعدد اهداف، هدف‌گذاری مبهم و خط مشی‌های غیر واقعی، بیشترین امتیاز را کسب کرده ودر اولویت های نخست قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


آذر،عادل،رجب زاده،علی (1389)،تصمیم‌گیری کاربردی رویکرد MADM،تهران:انتشارات نگان دانش.

اصغر پور،محمد جواد (1394)، تصمیم‌گیری‌های چند معیاره،تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

امیری،مجتبی (1385)،درآمدی بر شناخت شناسی چالش، در تحقق و پیاده‌سازی سند چشم‌انداز، مطالعات دفاعی استراتژیک،سال هفتم،شماره28،33-46.

پورکیانی،مسعود،سلاجقه،سنجر،زارعپور نصیر آبادی،فضل اله (1393)،تبیین موانع اجرای خط‌مشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)،مدیریت سازمان های دولتی،سال سوم،شماره 9،7-22.

ثقفی،عمادالدین (1387)،اجرای خط‌مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مراحل تدوین خط‌مشی،تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

حافظ نیا،محمد رضا (1389)،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،تهران،انتشارات سمت،چاپ سوم.

دانایی فر،حسن،الوانی،سید مهدی،آذر،عادل (1386)،روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ دوم،تهران انتشارات صفار- اشراقی.

دانش فرد،کرم اله (1393)،موانع اجرای خط‌مشی‌‌های عمومی در سازمان‌های غیر‌دولتی‌‌ ‌ (بخش خدمات پلیس+10 و دفاتر خدمات پیشخوان دولت)،مدیریت منابع در نیروی انتظامی،سال دوم،شماره 2،23- 50.

رجببیگی، مجتبی (1378)،موانعدستیابیبه‌اجرای خط‌مشی ‌هایعمومی،مدیریتدولتی،شماره 45 و 45،73-84.

شریفزاده، فتاح، الوانی،سید مهدی، رضاییمنش، بهروز،و مختارپوریان،مجید (1392) موانع اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی،اندیشه مدیریت راهبردی،دوره 7،شماره 1، 33-77.

عباسی،عباس،معتضدیان،رسول،میرزایی،محمد قاسم (1395)،بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌‌های عمومی در سازمان‌های دولتی،پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی،دوره 6،شماره 2،49-69.

قدسی پور،حسن (1384)،فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP). تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران).

مجید پور،مهدی،نامداریان،لیلا (1394)،شناسایی موانع اجرای اسناد سیاست علم و فناوری کشور،مدیریت نوآوری،سال چهارم،شماره 4،31-60.

مرتضوی، مهدی،فروزندهدهکردی، لطف اله، زارعپورنصیرآبادی، فضل اله (1391)،ارزیابی و اولویت‌بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات شهری،پژوهش‌های مدیریت در ایران،دوره 16،شماره 1،131-148.

مقدس پور،سعید،دانایی فرد،حسن،کردنائیج اسدا... (1392)،واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط‌مشی‌‌های عمومی در ج. ا. ایران: مطالعه خط‌مشی‌‌های مالیاتی کشور،مدیریت فرهنگ سازمانی،دوره یازدهم،شماره 1،33-68.

مومنی، منصور (1391)، مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران: انتشارات مؤلف.

هنرمند عظیمی،مرتضی،تقی زاده،هوشنگ (1394)،ارائه یک روش تصمیم‌گیری چند شاخصه مبتنی بر محاسبه چند‌ضلعی‌ها برای رتبه‌بندی مدل‌های مختلف استقرار،مدیریت بهر‌وری،سال هشتم،شماره 32،37-67.

Ajaegbu, F.O. and Eze, E.‌ (2010) Public Policy Making and Analysis Enug: Spring Time Press.

Akreman, J. et al.‌ (2011). How to manage barriers to formation and implemenation of policy pakages intransport, s.l.: Optic. Optimal policies for Transport in Combination.

Aremu, Y, S.& Salako, M. A.& Adedina L. O. & Ogunbayo, T, O.& Oni K, A.‌ (2017). Erratic Policy Making, Implemantion and Adoption of incremental model: Nigeria experience. Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. 5 (1): 1-11.

Berg, K.‌ (2004). Implementing Chicago’s to transform public housing. The Changing Face of Metropolitan Chicago Conference on Chicago Research and Public Policy.

Bolaji, S.D.‌ (2014). Intent to action: overcoming the barriers to universal basic education policy implementation in Nigeria. A doctoral thesis submitted to the graduate research school of Edith Cowan University, Western Australia.

Brenes, E. R., Mena, M., & Molina, G. E.‌ (2008). Key Success Factors forStrategy Implementation in LatinAmerica.Journal of Business Research, 61 (6),590-598.

Brynard, P. A.‌ (2005). Policy implementation: Lessons for service delivery. Livingstone, Zambia,27th aapam annual roundtable conference.

Calista D.‌ (1994). Policy Implementation. In S. Nagle‌ (Ed), Encyclopedia of policy studies‌ (2nd ed., pp. 117-158), New York, Marcel Dekker Innc.

Denhardt, R. & Catlaw, T.‌ (2014). Theories of public organization. 7th ed. Arizona: Cengage Learning.

Egeberg, M.‌ (1999). The impact of bureaucratic structure on policy making. Public administration, 77 (1), 155-170.

Franklin, K. Dziany. (2011). The Effects of Bureaucracy on Policy Implementation in the Public Sector „A Case Study of Ghana Audit Service, Ashanti Region‟. A Thesis submitted to the Institute of Distance Learning Kwame Nkrumah University of Science and Technology.

Gottschalk, P.‌ (1999). Implementation predictor formal information technology strategy. Hawaii, IEEE, 77-91.

Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A.‌ (2015).Fuzzy Delphi Technique for Forecasting and Screening Items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5 (2), 130-143.

Hawlett, M. & Ramesh, M. (1998). Policy subsystem configurations and policy change: operationalizing thepost positivist analysis of the politics of the policy process. Policy studies journal, 26 (3), 466-481.

Iyanda, K, A. & BELLO, S, D. (2016). Problems and Challenges of Policy Implementation for National Development. Research on Humanities and Social Sciences. 6 (15):60-65.

Kai, S.‌ (2009). Policy implementation barriers analysis: conceptual framework and pilot test in three countries,Washington: DC: Futures Group.

Khalid, H. M.‌ (2001). Policy implementation models: the case of library and documentation services in Pakistan, 1998-2008. New library world, 102 (3), 87-92.

Khosa, M.M.‌ (2003). A study on Towards Effective Delivery. Synthesis Report on the project entitled ‘Closing the gap between policy and implementation in South Africa’. Research Report No. 98. Centre for Policy Studies: Johannesburg.

Kostka, G.‌ (2014). Barriers to the implementation of environmental policies at the local level in China, s.l.: World Bank.

Lederer, A. L. & Vijay, S.‌ (1988). The implementation of strategic information systems planning methodologies.MIS quarterly, 12 (3), 445-461.

Lennon, S.‌ (2009). Educational policy. From http://www.‌ Lennon portal. net/ index file/ policy.

Marsh, D. & Allan, M. C. (2010). Toward a framework for estabilishing policy success. Policy administration,88 (2), 564-583.

Plank, D. N., Sykes, G. & Schneider, B.‌ (2009). Handbook on educational policy research. Hoboken, NJ: Routledge.

Richardson, W.‌ (2007). Public policy failure and fiasco in education: perspective on the British examinations crises 2000-2002 and other episodes since 1975. Oxford review of education routiedge. 33 (2): 143-160.

Scott W Guy.‌ (2004), Public Policy Failure in Health Care, Journal ofAmerican Academy of Business, Cambridge; 5, 1/2; ABI/INFORM Global, pg.88.

Sener B, Suzen ML, Doyuran V.‌ (2006). Landfill site selection by using geographic information system. Environmental geology. 49 (2), 376-388.

Skogstad, G.‌ (2007). Policy failure, policy learning and policy development in a context of internationalization.Saskatoon, Univ.of Saskatchewan.

Ugwuanyi, Bartholomew Ikechukwu, Emma E.O. Chukwuemeka.‌ (2013). The Obstacle to effectivie policy implemention by the public bureaucracy in developing nations: the case of Nigeria. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review. 2‌ (7), 100-128.

Bolaji, S.D.‌ (2014). Intent to action: overcoming the barriers to universal basic education policy implementationin Nigeria. A doctoral thesis submitted to the graduate research school of Edith Cowan University,Western Australia