ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 استاد و عضو هیـات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار و عضوهیـات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار و عضوهیـات علمی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

زمینه:ارزیابی اجرای خط‏مشی­ها با رویکرد حکمرانی شبکه‏ای نتیجه تعاملاتی است که در آن شهروندان آگاه و سازمان‏های اجتماعی برای انتقال اطلاعات مرتبط با اهداف اجتماعی جهت اتخاذ تصمیمات مطلوب به سازمان­های دولتی کمک می‌کنند، لذا ارائه مدل در این زمینه به قانون‏گذاران و مجریان در موردبایدهاونبایدهاکمک می‌کند.
هدف:این پژوهش به‌منظور ارائه مدلی برای ارزیابی خط­مشی­های سازمانی با رویکرد حکمرانی شبکه­ای انجام گرفت.
روش‌ها:پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل خبرگان و اساتید دانشگاهی (16 نفر)با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی از نوع گزینشی و برای مدیران عالی، میانی و اجرایی سازمان تأمین اجتماعید استان تهران (89 نفر)به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و بر اساس ارزیابی اداری، قضایی و سیاسی برای چهار عامل طراحی شبکه، شکل‏گیری شبکه، مدیریت شبکه و مشارکت شبکه 52 سؤال مطرح شد. داده‌ها با نرم­افزارهای SPSS و LISREL و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر، تحلیل شدند.
یافته‌ها: ازلحاظ رتبه­بندی بیشترین اولویت را زیر معیار سیاسی (215/0) از بعد مشارکت شبکه دارد، و زیر معیار اداری مشارکت شبکه با (126/0) در رتبه دوم زیر معیار قضایی طراحی شبکه (029/0) در رتبه آخر قرار دارد.
نتیجه‌گیری: خط‌مشی‌های متعددی در زمینه حوزه تأمین اجتماعی تصویب گردیده است، که ارزیابی این خط‌مشی‌های مصوب نشان‌دهنده آن است که بسیاری از خط‌مشی‌های این حوزه به‌صورت ناقص اجرا گردیده و یا اصلاً اجرایی نشده، که این موضوع سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای، درزمینهٔ ارائه خدمات در حوزه تأمین اجتماعی و نارضایتی گسترده در سطح بیمه‌شدگان به‌عنوان یکی از شرکای تأمین اجتماعی گردیده است.
نتایج نشان داد شاخص­های ارزیابی خط‏مشی به جزء رویکرد قضایی در شاخص شکل­گیری شبکه در حکمرانی شبکه­ای مورد تأیید است و می­تواند معیاری مناسب به‌منظور اندازه­گیری شاخص­های حکمرانی شبکه­ای تعریف‌شده برای ارزیابی خط­مشی­های سازمان تأمین اجتماعی معرفی شوند.

کلیدواژه‌ها


الوانی، سید مهدی، شلویری، میثاق (1395). اجرای خط‌مشی عمومی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.

استالی، ساموئل (2006). عوامل مؤثر در شکست اجرا: با تکیه بر نقش بازار و مکانیزمهای اقتصادی غبه ابعاد سیاسی بر اقتصاد.

داناییفرد، حسن. جاوید، داریوش. فانی، علیاصغر (1391). ارتقایظرفیتگردشگریجمهوریاسلامیایران: تحلیلیبرابزارهایخطمشیگذاریملیگردشگری، مطالعاتمدیریتگردشگری، پاییز، شماره 19،1-24.

دانشفرد، کرم اله. (1393). موانع اجرای خط­مشی­های عمومی درسازمان های غیردولتی (بخش خدمات پلیس+10 و دفاتر خدمات پیشخوان دولت). فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی. شماره 6. دوره دوم. صص 23-50.

قلی پور، رحمت اله. دانایی فرد، حسن. زارعی، ‌متین حسن. جندقی، غلامرضا. فلاح، محمدرضا. (1390). ارایه مدلی برای «اجرای خط­مشی­های صنعتی» مطالعه موردی در استان قم. مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 9. شماره 2 (پیاپی 24). صص 103 – 130.

محمدی، مهتاب، الوانی، سیدمهدی، معمارزاده طهران، غلامرضا (1394). طراحی مدل حاکمیتی اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی دربخش دولتی ایران مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری، فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی؛ سالسوم، شماره 14، صص 7-21.

مقدس پور،سعید.دانایی فرد،حسن. کرد نائیج،اسدالله. (1392).­واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط­مشی­های عمومی در ج. ا. ایران: مطالعه خط­مشی­های مالیاتی کشور. مدیریت فرهنگ سازمانی. سال یازدهم. شماره 1 (پیاپی 27). صص33-68.

Baurman, Z. (2001). The Individualized Society, Cambridge: Polity Press.

Beer, Michael and Russell A. Eisenstat. (2000). The Silent Killers of Strategy Implementation and Learning, Magazine: Summer.

Borgatti, Stephen P. Ajay Mehra, Daniel J. Brass, Giuseppe Labianca. (2009). Network Analysis in the Social Sciences, Science, Vol. 323, Issue 5916, pp. 892-895.

Boerzel, T. A. (1998). Organizing Babylon: on the different conceptions of policy networks. Public Administration, 76 (2).

Brenes, E. R. Mena, M. & Molina, G. E. (2008). "Key Success Factors for Strategy Implementation in Latin America". Journal of Business Research, 61(6), 590-598.

Castells, Manuel (2000). The Rise of The Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume 1, 624 pages.

Chomsky, N. (1995) Deterring Democracy. London: Vintage.

Coveney, J. (2010). Analyzing public health policy: three approaches, Health PromotPract, Jul;11(4):515-21.

E. Michael (Ed.), (2006). Micro-clusters and Networks: The Growth of Tourism. Amsterdam: Elsevier.

Fadi El-Jardali, Lama Bou-Karroum, NourAtaya, Hana Addam El-Ghali, RawanHammoud.(2014).A retrospective health policy analysis of the development and implementation of the voluntary health insurance system in Lebanon: Learning from failure. Social Science & Medicine.123. 45 -54.

Hawelett, M. Ramesh, M. (2003). Studying public policy, 3rd ed. Oxford, university press, Toronto.

Klijn, E. H (1996b), Analysing and Managing Policy Processes in Complex Networks, A Theoretical.

Lamb, Norman (2017) "Politics and policy of mental health", International Journal of Human Rights in Healthcare, Vol. 10 Issue: 3, pp.160-162.

Lewis, M. Jenny. (2011). The Future of Network Governance Research: Strength in Diversity and Synthesis, Public Administration. Vol. 89, No. 4, 2011 (1221–1234).

Lindblom. Charles, E (1998)" The Policy Making Process", 2nd ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Maturo, Antonio. (2004). Network Governance as a Response to Risk Society Dilemmas: A Proposal from the Sociology of Health. Topoi, 23.

Polit, D. F. and C. T. Back (2007). Nursing Research: Princples and Methods. New York, Edward Elgar.

New, F. (2002). Professional development that addresses school capacity: Lessons from Urban Elementary Schools. American Journal of Education 108, 259-299.

Nutt, P. C. (2007). "Examining the link Between Plan Evaluation and Implementation ".Technological Forecasting and Social Change, 74, 1252-1271.

QiuHanqin Zhang, King Chong, C.L. Jenkins, (2002),"Tourism policy implementation in mainland China: an enterprise perspective", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 14 Iss 1 pp. 38 – 42.

Stil J. (2005). “The Policy Implementation Process,” pp198-199.