اکتساب دانش ضمنی در مدیریت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه (موردمطالعه: واکاوی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره تأمین از نگاه خبرگان صنعت روی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت رفتاری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. mohammadmahdi.abbasi@modares.ac.ir

چکیده

زمینه: دانش سازمانی از طریق تعامل بین دانش ضمنی و دانش صریح توسعه می‌یابد و از همین رو یکی از چالش‌های اصلی مدیریت دانش تبدیل هر چه بیشتر و بهتر دانش ضمنی به دانش صریح است.
هدف: در این پژوهش روش شبکه خزانه به‌عنوان روشی ساختارمند برای اکتساب دانش ضمنی در فرآیند مدیریت دانش سازمانی معرفی می‌شود. بر این اساس یک نمونه تجربی از کاربرد این روش برای واکاوی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت زنجیره تأمین نیز بیان گردیده تا نظر محققان به کاربست این روش جلب گردد.
روش‌ها: به‌منظور تبیین مؤلفه‌های مدیریت کیفیت در سطح زنجیره تأمین مبتنی بر روش شبکه خزانه که یک روش معتبر و مفید برای دستیابی به سازه‌های شخصی افراد است، با 20 نفر از خبرگان صنعت روی استان زنجان مصاحبه به عمل به آمد که درمجموع به 225 سازه در این زمینه اشاره کردند.
یافته‌ها: با انجام تحلیل محتوا، این سازه‌ها به 31 عامل تقلیل داده شد که این عوامل می‌توانند به‌عنوان محور هماهنگی‌های اعضای زنجیره تأمین درزمینه مدیریت کیفیت نیز محسوب شوند.
نتیجه‌گیری: عوامل کلیدی به‌دست‌آمده در این پژوهش علاوه بر اینکه با نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام‌شده است مطابقت دارند، نسبت به یافته‌های گذشته از نوعی جامعیت نیز برخوردارمی باشند از همین رو کارایی و توانایی روش شبکه خزانه برای اکتساب دانش ضمنی در فرآیند مدیریت دانش برجسته می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Afrazeh, Abbas (2005). Knowledge management, concepts, models, measure and implement, Tehran, Amir Kabir University Press, first edition.

Ahmadi Kohanali, Reza (1387). Designing a Model for total quality automotive supply chain (case study: Iran Khodro). PhD thesis of management. Production orientation and operation. Tehran's Tarbiat Modarres University.

Akhavan, Peyman (2015). Knowledge management, exploration into the causes of failure, Tehran, Malek Ashtar University Press.

Akhavan, Peyman; Elham, Judi (2012). Step operational knowledge management, knowledge maps. Tehran, Atinegar's Publication, Second Edition.

Bandyopadhyay, j.K, Sprague, D.A.(2003). Total Quality Management in an automotive supply chain in the United States. International Journal of Management. 20(1):17-22.

Basirian Jahromi, Reza; Dehghani, Leila (2011). Examine how the transfer of implicit knowledge among the nursing experts in Bushehr hospital. Research Management, Statistics and Information Bushehr University of Medical Sciences and Health Services.

Cammock, P. Nilakant, V. and Dakin, S. (1995). Developing a Lay model of managerial effectiveness: A social constructionist perspective. Journal of Management Studies. 32(4): 443-474

Chang, G (2009). Total quality management in supply chain. International business research 2(2): 82.

Danaeefard, Hassan; Mortazavi, Leila (2011). Understanding of meaningful part in the organization: An Analysis of the philosophical foundations and executive style repertory grid methodology. Journal of Human Sciences Methodology. No. 66. pp 27-51.

Danaie Fard, Hasan, Mortazavi, Leila, azar, Adel, Fani, Ali Asghar. (1393), Architectural structures Management Effectiveness: Application of Research Network Cases in practice. Tehran: Saffar- Ashraghi Publication.

Easterby, S.M; Thrope R; Holman D (1996). Using repertory grids in management, Journal of European industrial training. 20(3): pp2-30.

Eden, C; Jones, S (1984). Using Repertory Grid for Problem Construction, Journal of the Operational Research Society, vol.32,no.9.

Fahi Hafshkhani, Farhad; Bashiri, Mehdi; Karbasian, Mehdi (1389). The effects of the key success factors of quality management on quality and business performance of supply chain: Empirical analysis of Iranian companies. Industrial Management. Second Period, No 5, pp 103-124

Fransell, F; Bell, R; Bannister, D (2004). A Manual For Repertory Grid Technique, New York: John wiley & Sons Inc

Ferguson, B.R. (2000). Implementing supply chain management, Production & Inventory Management. Vol. 41 No. ٢, pp. 7-64.

Gandhi (2004). knowledge management and reference services, the jornal of librarianship. Vol 30.no 5, pp81-368.

Hosnavi, Reza. Khan, Peyman. Sanjaghi, Mohammad Ebrahim (2010). The key success factors of knowledge management. Atinegar Press.

Jafar-Nejad, Ahmad; Morowati -sharifabad, Ali; Asadian ardakani, Faezeh. (2013). Selected Topics in Supply Chain Management. Tehran. Institute of kind Book Publishing.. First Edition

Jankowicz, D (2004). The Easy Guide to Repertory Grids. England. John Wiley & Sons

Kabiri, Naeini Mehdi; Hosseini-Nasab, Hasan; (2008) Architectural designing knowledge management systems for supply chain. the Fifth International Conference on Management of Technology and Information and Communication.

Marseden, D; Littler D (2000). Repertory grid technique- An interpretative research framework. European Journal of Marketing. 34(7). Pp: 816-834.

Partington, D.(2002).Essential Skills for Management Research, London: SAGE Publications.

Polani,M (1996). the tacit dimension,Gaeden. New York: Doubleday and Company.

Rashid, K; M. Haris Aslam (2012). Business excellence through total supply chain quality management. Asian Journal on Quality. 13(3). Pp: 309-324.

Ross, David F.(1998), Competing through Supply Chain Management, New York: Chapman & Hall.

Safari, Hossein. Mohebi -Manesh, Omid. (2011). Conceptual model for Supply Chain Quality Management (SCQM) and check its status in Iranian Automotive Industry (Case Study: Iran Khodro L90 project). Journal of Industrial Management. Volume 3. No. 7. pp. 77-98.

Tan, F.B; Hunter,M.G (2002). The Repertory Grid Technique:A Method for the Study of Cognition in Information System. MIS Quarterly. 26(1). Pp: 39-57.

Van de Kerkhof, M.Cuppen, E; Hisschemoller, M (2009). The repertory grid to unfold conflictingpositions: The case of a stakeholder dialogue on prospectsfor hydrogen. Technological Forecastingand Social Change. 76(3) pp: 422-432.

Von, V (2009). An integrated method to assess consumer motivation in difficult market Niches: A case of the premium car segment in Russia. Master of sience in Economics.MarinaShcheglova. Berlin University.