تأثیر سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور و کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه. imanghasemi72@yahoo.com (مسؤل مکاتبات

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه الزهرا.

چکیده

زمینه و هدف: زن به علت تفاوتی که بر اساس خلقت حکیمانه خداوند، در جنسیت با مرد دارد، در طول تاریخ موضوع بحث و گفتگوی ادیان الهی، شعرا، نویسندگان، مردم شناسان و جامعه شناسان بوده است. علی رغم وجود نتایج مطلوبی که از مدیریت زنان در سازمان‌ها حاصل گردیده است، اغلب مدیران ارشد در سازمان‌ها به انتخاب مدیر مرد تمایل دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران می‌باشد.
روش تحقیق: این پژوهش باتوجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به نحوه‌ی گرد آوری داده‌ها پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای گرد آوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده و پرسشنامه تحقیق شامل 71 سوال است. این مطالعه برروی140 نفر از مدیران زن در سازمان‌های دولتی استان مازندران انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای خود ناتوان انگاری، جامعه پذیری در سقف شیشه‌ای، بر عدم بکارگیری زنان در پست‌های مدیریت تأثیرگذار بوده اند. بررسی نتیجه فرضیه اول با استفاده از آزمون تی نشان داد که اختلاف میانگین محاسبه شده بین میانگین واقعی متغیر و میانگین تراز برابر با 256/0 است و می‌توان نتیجه گرفت که سقف شیشه‌ای بر عدم بکارگیری مدیران زن تاثیرگذار است. بررسی نتیجه فرضیه دوم با استفاده ازآزمون تی نشان داد که اختلاف میانگین محاسبه شده بین میانگین واقعی متغیر و میانگین تراز برابر 768/0 است واین حاکی از آن است که خود ناتوان انگاری بر عدم بکارگیری مدیران زن موثر است. همچنین نتیجه فرضیه سوم با استفاده ازآزمون تی نشان داد که اختلاف میانگین محاسبه شده بین میانگین واقعی متغیر و میانگین تراز برابر 571/0 است بنابراین جامعه پذیری ناتوانی زنان بر عدم بکارگیری مدیران زن تأثیر دارد.
نتیجه گیری: ریشه مسائل بر‌ای عدم حضور تعداد قابل توجه زنان در مشاغل مدیریتی به باورهای فرهنگی مربوط است. این تحقیق هم مثل سایر پژوهشها نگرش جامعه و دیدگاههای کلیشه‌ای حاکم در اذهان تصمیم گیرندگان را به عنوان یکی از عوامل مهم ارتقای زنان به مشاغل مدیریتی تأ یید کرده است

کلیدواژه‌ها


 اسفیدانی، محمد رحیم 1390. بررسی موانع حضور زنان در پست‌های مدیریتی قوه مجریه (وزارت خانه‌های مستقر در تهران) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، 6.

 بابایی زکلیلی، محمدعلی. 1387، چالش‌های زنان برای ارتقاء به مشاغل مدیریتی در سازمان‌های دولتی، دانشگاه تربیت  مدرس، تهران، دانشکده علوم انسانی، 56-12.

باستانی، سوسن. صالحی هیکوبی، مریم (بهار 1386)، سرمایه اجتماعی، شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی‌های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران فصل نامه علوم اجتماعی، 30، 63-95.

زاهدی، رضا. 1389. بررسی موانع دست یابی زنان به سطوح مدیریتی در قوه قضائیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی. 49-17.

سراج زاده، احمدو اکبرجواهریان. 1389، زنان سرپرست خانوار : فرصت‌ها و چالشها، فصلنامه پژوهش زنان، شماره 5، دوره1، ص11.

سیدجوادین، سیدرضا.، روشن نژاد، مژگان و یزدانی، حمیدرضا. (1386) ارائه و تبیین مدلی برای بررسی روابط علی بین خودپنداری زنان، سقف شیشه‌ای و ادراک موانع سقف شیشه‌ای، مجله تحقیقات زنان، سال دوم، شماره اول، صص 4.

شادی طلب، علیرضا؛1382، "طراحی مدلی برای توانمندسازی شهروندان "؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 27.

شکوری، علی، و مریم رفعت جاه و معصومه جعفری؛ 1386، مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها؛ فصلنامه پژوهش زنان، شماره 1، دوره5، 65.

طالب زاده، اعظم. 1388، بررسی چالش‌های موجود در ارتقاء زنان به مسئولیت‌های مدیریتی از نظر زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا. 11-8.

غفوری، محمدرضا و گل پرور، محسن (1388). بررسی رابطه مؤلّفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان، مطالعات روان شناختی، دوره 5، شماره4. ص 1.

. Berrer, Scherer ( 2011) “Employment for women: Gender Issue in Employment Policy”, Social Development Newsletter, No. 64, Jun 2009.

 Bourdieu, P. (2013) The Forms of Capital, in John G. Richardson (edt), Handbook of Theory and Research in the Sociology of Education, New York, Greenwald Press.

 Casey, Neil [et. al]. (2012). Television studies: The key concepts. London & New York. Routledge.

Field, J. (2014) Social Capital, London and New York, Rutledge.

Glass, C. & Cook, A. (2016). Learding at the top: Understanding Womens Challenges above the Glass Ceiling. The Leadership Quarterly 27: pp 51-63.

Glass, C. , Cook, A. Ingersoll, A. (2015). Do Women Leaderpromote Sustainability? Analyzing the effect Corporate governance Composition on Environmental Performance. Business Stratege Environmental. , http://dx. doi. org/10/1002/bse. 1879.

Kattara , Hanan ( 2010) “Career challenges for female managers in Egyptian hotels”,International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume 17, Number 3, pp. 238-251 (14), Emerald Group Publishing Limited.

madok, A. ( 2009). Women,s Employment and Welfare Regimes, obalization, Export Orientation and Social Policy in Europe and