تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با در نظر گرفتن خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک ،

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین با توجه به خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد.
روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، روش توصیفی - پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران که تعداد آنها 456 نفر می‌باشد با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه در این پژوهش 208 نفر است محاسبه شده است و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده­ است. ابزار گردآوری اطلاعات، سه پرسشنامه استاندارد است که عبارتند از رهبری تحول آفرین باس و آولیو (1994)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1998) و توانمندسازی کارکنان اسپریتز (1996)که روایی آن توسط اساتید و خبرگان و تعیین و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 872/0 محاسبه گردید.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون کولموگروف-اسمینروف، آزمون بارتلت و تعیین بار عاملی، همچنین معادلات ساختاری صورت گرفته است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به خط مشی‌های دانشگاه علوم پزشکی تاثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول آفرین تأیید شد. تأثیر عدالت سازمانی بر توانمندی کارکنان و رهبری تحول گرا تایید شد ولی تأثیر رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان تأیید نشده است.

کلیدواژه‌ها


اسکات، سینیتا و دنیس، ژافه، (1385)، تواناسازی کارکنان.ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران:موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، ص38.

پورعزت، علی اصغر، قلی پور، آرین ( 1387 )، بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان، فصلنامه سیاسی اجتماعی برداشت دوم، سال پنجم، شماره8: 231-248.

درگاهی، پرویز (1383). تفویض اختیار و توانمند سازی کارکنان. فصلنامه توسعه مدیریت. دی و بهمن 1383 . شماره 63: 4-9.

رضائیان، علی، (1384)، مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت

سلطانی نژاد، محدثه، زاهد بابلان، عادل، سلطانی نژاد، حامد، معینی یا، مهدی (1394). بررسی رابطه رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی. کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم.15-30.

عبداله زاده ، ملیحه. (1389). بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای و رفتار شهروندی سازمانی آن‌ها در واحدهای درمانی وابسته به تامین اجتماعی شهر ارومیه در سال89.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان فارس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مرتضوی، سعید، نیک کار، امیر. (1393). نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد.پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، سال ششم، شماره ی یازدهم، 103-122

محمدی، محمد، (1382)، برنامه‌های توانمند سازی کارکنان.فصلنامه مطالعات مدیریت، شمارگان 35، 36.

 

Bass, B. M., (1985), Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.

Bass, B. M. and Avolio, B. J., (1994), Transformational leadership development. Palo Alto, CA: Consulting Psychological Press.

Bass, B. (2012). Transformational Leadership: Industrial, Military, and Educational Impact. Psychology Press. 9010.88.2.207

Bass, B. M., & Bass, R. (2008). The Bass handbook of leadership: theory, research andmanagerial applications (4th ed.). New York: Free Press

Berson, Y., Avolio, B., 2004. “Transformational leadership and the dissemination of organizational goals: A case study of a telecommunication firm”, The Leadership Quarterly, Vol. 15, pp. 625-646.

8-Bennis, W. G., and Nanus, B. (1985), Leaders: the strategies for taking charge. New York: Harper & Row.

Conger J. A., (1989), Leadership: The art of empowering others.The Academy of Management Executive , Vol 3,NO1 .

Chaudhry, A,Q, Javed, H and Sabir, M. (2012). The impact of transformational and transactional leadership style on the motivation of employees in Pakistan. Pakistan Economic and Social.

Greenberg, J. (1990). Organization justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of

Management, 16 (2): 399-432.

Geisler, David, 2005 the next Level in Employee Empowerment Quality Progress, research Library core. Vol. 38. No. 6. pp. 48-52

Gillet,n. (2013).The Mediating Role of Organizational Justice in the Relationship Between Transformational Leadership and Nurses' Quality of Work Life: A Cross-Sectional Questionnaire Survey. PubMed Journals Browse, and Follow Biomedical Journals . 50 (10), 1359-1367.

Kanungo, R.N. & Mendonca, M. (1996). Ethical Dimensions in Leadership, Sage, Beverly Hills, CA.

Kouzes J. M. , Posner B.Z., ( 1995), The leadership challenge. Jossey-bass San Francisco ,CA.

Kelloway, E.K., Barling, J., Kelley, E., Comtois, J., & Gatien, B. (2003). Remote transformational leadership.

Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24 Iss 3 pp. 163 – 171. http://dx.doi.org/10.1108/01437730310469589

Kirkbride, P. (2006). “Developing transformational leaders: the full range leadership model in action”, Industrial and

Commercial Training, Vol. 38 Iss 1 pp. 23 – 32. http://dx.doi.org/10.1108/00197850610646016

Podsakoff, M. P., Mackenzie, B. S., Puine, B. J., and Bachrach, G. D. (2000)."Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and Empirical literature and suggestions for future research". Journal of management, Vol. 26, pp 513 - 563.

Smith, Jane. (2000). Empowerment People, London Kurgan, P4.

Rokhman ,Wahibur,  Hassan, Arif . (2012)Transformational Leadership and Work Outcomes: Organizational Justice as Mediator. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/268043625

Ismail, Azman 2011. An Empirical Study of the Relationship between Transformational Leadership, Empowerment and Organizational Commitment. Business and Economics Research Journal, Vol. 2, No. 1, 2011.

Spector, Paul. Borman, Walter & Cimino, Cynthia. (2004) Emotional Intelligence and Leadership Styles, Department of Psychology College of Arts and Sciences, available at Shannon Webb.

Stone A. Gregory, Russell F. Robert, Patterson Kathleen (2004) Transformational Versus Servant Leadership – A Difference in Leader Focus, Leadership and Organization development Journal, Vol 25. NO4, PP349-3619

55-Spreitzer, Gretchen M. , (1996),Social Structural Characteristics of Psychological Empowerment.Academy of Management Journal, Vol.l39, No.2.

58-Thomas. K & Velthouse. B, (1990), Cognitive elements of empowerment: an interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of management review, No.15.

 Patiar, Anoop,  Wang, Ying. (2014).The effects of transformational leadership and organizational commitment on hotel departmental performance, International Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol. 28 Iss: 3, pp.586 - 608

 

 

 

 

 

 

اسکات، سینیتا و دنیس، ژافه، (1385)، تواناسازی کارکنان.ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران:موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، ص38.

پورعزت، علی اصغر، قلی پور، آرین ( 1387 )، بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان، فصلنامه سیاسی اجتماعی برداشت دوم، سال پنجم، شماره8: 231-248.

درگاهی، پرویز (1383). تفویض اختیار و توانمند سازی کارکنان. فصلنامه توسعه مدیریت. دی و بهمن 1383 . شماره 63: 4-9.

رضائیان، علی، (1384)، مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت

سلطانی نژاد، محدثه، زاهد بابلان، عادل، سلطانی نژاد، حامد، معینی یا، مهدی (1394). بررسی رابطه رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی ورفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی. کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم.15-30.

عبداله زاده ، ملیحه. (1389). بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای و رفتار شهروندی سازمانی آن‌ها در واحدهای درمانی وابسته به تامین اجتماعی شهر ارومیه در سال89.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان فارس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مرتضوی، سعید، نیک کار، امیر. (1393). نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد.پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، سال ششم، شماره ی یازدهم، 103-122

محمدی، محمد، (1382)، برنامه‌های توانمند سازی کارکنان.فصلنامه مطالعات مدیریت، شمارگان 35، 36.

 

Bass, B. M., (1985), Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.

Bass, B. M. and Avolio, B. J., (1994), Transformational leadership development. Palo Alto, CA: Consulting Psychological Press.

Bass, B. (2012). Transformational Leadership: Industrial, Military, and Educational Impact. Psychology Press. 9010.88.2.207

Bass, B. M., & Bass, R. (2008). The Bass handbook of leadership: theory, research andmanagerial applications (4th ed.). New York: Free Press

Berson, Y., Avolio, B., 2004. “Transformational leadership and the dissemination of organizational goals: A case study of a telecommunication firm”, The Leadership Quarterly, Vol. 15, pp. 625-646.

8-Bennis, W. G., and Nanus, B. (1985), Leaders: the strategies for taking charge. New York: Harper & Row.

Conger J. A., (1989), Leadership: The art of empowering others.The Academy of Management Executive , Vol 3,NO1 .

Chaudhry, A,Q, Javed, H and Sabir, M. (2012). The impact of transformational and transactional leadership style on the motivation of employees in Pakistan. Pakistan Economic and Social.

Greenberg, J. (1990). Organization justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of

Management, 16 (2): 399-432.

Geisler, David, 2005 the next Level in Employee Empowerment Quality Progress, research Library core. Vol. 38. No. 6. pp. 48-52

Gillet,n. (2013).The Mediating Role of Organizational Justice in the Relationship Between Transformational Leadership and Nurses' Quality of Work Life: A Cross-Sectional Questionnaire Survey. PubMed Journals Browse, and Follow Biomedical Journals . 50 (10), 1359-1367.

Kanungo, R.N. & Mendonca, M. (1996). Ethical Dimensions in Leadership, Sage, Beverly Hills, CA.

Kouzes J. M. , Posner B.Z., ( 1995), The leadership challenge. Jossey-bass San Francisco ,CA.

Kelloway, E.K., Barling, J., Kelley, E., Comtois, J., & Gatien, B. (2003). Remote transformational leadership.

Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24 Iss 3 pp. 163 – 171. http://dx.doi.org/10.1108/01437730310469589

Kirkbride, P. (2006). “Developing transformational leaders: the full range leadership model in action”, Industrial and

Commercial Training, Vol. 38 Iss 1 pp. 23 – 32. http://dx.doi.org/10.1108/00197850610646016

Podsakoff, M. P., Mackenzie, B. S., Puine, B. J., and Bachrach, G. D. (2000)."Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and Empirical literature and suggestions for future research". Journal of management, Vol. 26, pp 513 - 563.

Smith, Jane. (2000). Empowerment People, London Kurgan, P4.

Rokhman ,Wahibur,  Hassan, Arif . (2012)Transformational Leadership and Work Outcomes: Organizational Justice as Mediator. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/268043625

Ismail, Azman 2011. An Empirical Study of the Relationship between Transformational Leadership, Empowerment and Organizational Commitment. Business and Economics Research Journal, Vol. 2, No. 1, 2011.

Spector, Paul. Borman, Walter & Cimino, Cynthia. (2004) Emotional Intelligence and Leadership Styles, Department of Psychology College of Arts and Sciences, available at Shannon Webb.

Stone A. Gregory, Russell F. Robert, Patterson Kathleen (2004) Transformational Versus Servant Leadership – A Difference in Leader Focus, Leadership and Organization development Journal, Vol 25. NO4, PP349-3619

55-Spreitzer, Gretchen M. , (1996),Social Structural Characteristics of Psychological Empowerment.Academy of Management Journal, Vol.l39, No.2.

58-Thomas. K & Velthouse. B, (1990), Cognitive elements of empowerment: an interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of management review, No.15.

 Patiar, Anoop,  Wang, Ying. (2014).The effects of transformational leadership and organizational commitment on hotel departmental performance, International Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol. 28 Iss: 3, pp.586 - 608