تأثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه شرکت توزیع برق اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه: پیچیدگی محیط رقابت و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها به منظور حصول اطمینان از اجرای استراتژی‌های خود را بیشتر آشکار می‌کند و یکی از ابزارهای مهم مدیریت برای ارزیابی عملکرد و همچنین اجرای استراتژی در شرکت ها، کارت امتیازی متوازن است که به مدیران کمک می‌کند تا فعالیت‌های کلیدی خود را پایش وکنترل نمایند. دراین تحقیق، تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد با لحاظ کردن مدل کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار گرفته است.   
هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر استراتژی نوآوری و انواع راهبردهای آن بر عملکرد بر اساس ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن در شرکت توزیع برق اصفهان به عنوان یکی از شرکت‌های توزیع برق مطرح درسطح کشورمی باشد.
روش ها: نوع تحقیق بر اساس ماهیت، توصیفی و از لحاظ روش تحقیق، پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران، روسای ادارات و کارشناسان شرکت توزیع برق اصفهان به تعداد 150 نفرمی باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی وفرمول کوکران تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه است که با استفاده ازروش آلفای کرونباخ، پایایی آن مورد تایید قرار گرفت برای تحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون چندگانه و نرم افزارspss استفاده شده است.     
 یافته ها: نتایج بدست آمده گویای تأثیر قطعی راهبردهای تهاجمی، تدافعی، آینده نگری و پیشتازانه و تأثیر نسبی راهبردهای تحلیلی و ریسک پذیر بر عملکرد شرکت توزیع برق اصفهان می‌باشد.      

کلیدواژه‌ها


بورنه، مایک و بورنه، پای پا ).2002(.کارت امتیازی متوازن. ترجمه الهوردی تقوی. تهران: انتشارات رسا، 1386.        
2- پرهیزگار، محمدمهدی و ]دیگران[.1389. ارائه شاخص‌های ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن. تهران: نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا. سال نهم. شماه 25. 
3- دلوی، محمدرضا و ]دیگران[.1393. دایر¸ المعارف تئوری‌های سازمان و مدیریت. اصفهان: موسسه انتشاراتی امام عصر (عج).      
4- رضائیان، علی.(1387). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت.          
5- رضائیان، علی.(1389).اصول مدیریت. تهران: انتشارات سمت.         
6-مجیبی، مجتبی و منا میلانی.(1390).بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران. سال هشتم.شماره 22.  
7- هاشمی، شیده.(1388). بررسی کاربردی استراتژی‌های چهارگانه مایلز و اسنو. بازیابی ازwww.irandoc.ac.ir   
8-Akhlagh, E.M. ,Moradi,Mehdizade, M. , & Ahmadi N.D(2013). Innovation strategies,
 performance diversity and development: An empirical analysis in Iran construction
 and housing industry. Iranian Journal of Management Studies,6(2),31-60.
9- Akman, G(2003). Bilisim sektöründe Pazar odaklilik, yenilik stratejileri ve yenilik
 kabiliyeti arasindaki iliskiler ve bunlarin sirket performansi üzerindeki etkileri.
 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yaymlanmamis Doktora
10- Akman G., & Yilmaz, C.(2008). Innovation capability,Innovation strategy and market
 orientation: An empirical analysis in Turkish software industry. International Journal of
 Innovation Management, 12 (1),69-111.

11- Chandy, R. K., & Tellis, G.J. (1998). Organizing for radical product  innovation:The overlooked
 role of willingness to cannibalize. Journal of Marketing Research, XXXV (November), 474-487.

12- Garengo, P., Biazzo, S., & Bititci, U.S. (2005). Performance measurement systems in smes: A review for
 a research agenda. International Journal of Management Review,   7(1), 25-47.

13- Gumbus, A. (2005). Introducing the balanced scorecard: Creating metrics to measure performance,
 Journal of Management Education, 29 (4) , 617-630 DOI:10.1177/1052562905276278.

14-Kaplan, R.S. (1998). Innovation action research: creating new managementtheory and practice. Journal
 of Management Accounting Research, 10, 89-118.

15-Karabulut, Ahu Tugba (2015). Effects of Innovation Strategy on firm performance. Procedia-social and
 Behavioral science 195 (2015) 1338-1347.                           

16-Lumpkin, G.T.,& Dess G.G. (1996).Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it
 to performance. Academy of Management Review, 21 (1),               135-172.

17- Morgan R. E., & Strong, C. A. (1998). Market orientation and dimensions of strategic
 orientation. European Journal of Marketing, 32 (11/12), 1051- 1073. http: //dx.doi.org/
 10.1108/03090569810243712.

18- Öncü, M. A., Mesci, Sahin, Ö., & Faikoğlu, S. (2013). Finansal yeniliklerin isletme
 performansina etkisi: İstanbul' daki hizmet işletmelerine yönelik      biraraştirma.
 Uluslararasi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5 (3), 119-129.

19-Venkatraman, N. (1989). Strategic orientation of business enterprises: The construct,
 dimensionality, and measurement. Management Science, 35 (8), 942-962.