تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم اقتصادی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

 زمینه: نااطمینانی درآمدهای صادراتی حاصل از نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک
هدف: بررسی تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی سال­های 2000 تا 2013 میلادی
روش: استفاده از مدل داده­های ترکیبی سری زمانی- مقطعی یا داده­های ترکیبیمی باشد. برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در داده‌های ترکیبی از آزمون‌های مختلفی از جمله آزمون چاو، هاسمن وLM استفاده شده و سپس سه شاخص بی‌ثباتی صادرات تشریح و از شاخص چهارم برای محاسبه بی‌ثباتی صادرات در کشوهای عضو اوپک بهره برداری شده است.
یافته ها: نشان از منفی و معنی دار بودن (جدول 5) ضریب نااطمینانی صادرات داشته، لذا این نااطمینانی صادرات باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای اوپک می­شود. از آنجایی که متغیرها به صورت لگاریتم طبیعی به کار رفته اند، می­توان گفت اگر نااطمینانی صادرات یک درصد افزایش یابد رشد اقتصادی به اندازه 47/0 درصد کاهش می­یابد. از طرف دیگر نتایج حاصل از آزمون رابطه علیت نیز بیانگر وجود رابطه علیت از نااطمینانی صادرات به رشد اقتصادی است.
نتایج: کشورهای اوپک باید با سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و مادی، افزایش فرآوری محصولات نفتی و تنوع کالاهای صادراتی، انعطاف لازم را در کاهش ضربه پذیری ناشی از نااطمینانی حاصل از درآمد رارقم زنند.

کلیدواژه‌ها


آل عمران، رویا، آل عمران، سیدعلی، 1393، بررسی تاثیر بی‌ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، تابستان 1393، شماره 14.

بیابانی؛ جهانگیر،] و دیگران [1391، بررسی و پیش­بینی بی­ثباتی صادرات بر رشد اقتصاد ایران با رویکرد شبکه عصبی.GMDHفصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال3، شماره9.

خلسه؛ فاطمه، گودرزی؛ مصطفی، اسدپور، حسن،1391، بررسی اثر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران. مجله پژوهش هاى ترویج و آموزش کشاورزى، سال 5، شماره 3.

زراء نژاد، منصور؛ انواری، ابراهیم،1384، کاربرد داده­های ترکیبی در اقتصاد سنجی. فصلنامه بررسی­های اقتصادی، دوره 2، شماره 4،.

شهسوار، محمدرضا؛ دهقان، فرانک، 1388، بـررسی عـوامل مـوثر بـر بـیثـباتـی صـادرات غیـرنفتـی (مطالعه موردی: استانهای فارس و آذربایجان شرقی). فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال 17، شماره 51،

صمدی، علی حسین. 1388، ارزیابی تاثیر صادرات و بی‌ثباتی درآمدهای صادراتی بخش‌های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی این بخش‌ها مطالعه موردی ایران ( 1347-1384 )، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 72،

محسنی، رضا، 1384،آثار بیثباتی صادراتی بر رشد صـنعتی (مطالعـه مـوردی ایـران). مجلـه دانـش و توسعه، شماره 17.

میر شجاعی، فخری، 1376. بی­ثباتی صادرات و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 4.

نوروزی، علی رضا.، 1374، بی‌ثباتی صادرات و اثرات ان بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، 1370-1338، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه شیراز.

Borumand, Shazad; ZiaieeBigdeli, Mohammad Taghi and Rezaei, Ebrahim (2009) , Exports Instability, Capital Accumulation and Economic Growth: The Case of Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics 6 (2) : 21-36.

Feder, G. (1982).On Exports and Economic Growth. Journal of Development Economics, 12, pp 59-73.

Francisco, F. and R, Ramos. (2001) ,"Exports, Imports, and Economic Growth in Portugal: Evidence from Causality and Co-Integration Analysis", Economic Modeling, 18, 613-623.

Hodey; Louis S, Oduro; Abena D, Senadza; Bernardin (2015) Export Diversification And Economic Growth In Sub-Saharan Africa. Journal of African Development (2015) 17: 67–81.

Lensink, R., Hong, B.Sterken, E. (2014) , "Dose uncertainty affect Economic Growth? An emperial analysis",Weltwirtschaftlies Archive, Vol. 135

Sepehrdoust, Hamid &Khodaee, Hossein (2014), The Strategy of Export Diversification and Economic Growth in Selected Developing Economies, International Economic Studies Vol. 44, No. 1, pp. 47-57.

Sinha, D. (2007) , “Effects of Volatility of Export in The Philippines and Thailand”, Munich Personal RePEc Archive (MPRA) , No. 2563.

Sinha,D. (1999). Export Instability, Investment and Economic Growth in Asian Countris: A Time Series Analysis, Center Discussion Paper, No 799, Yale University.

Songwe, V. and Winkler, D. (2012) , “Exports and Export Diversification in Sub-Saharan Africa; a Strategy for Post-Crisis Growth”, Africa Growth Initiative, working paper 3.

Xin, Xian & Liu Jing (2008) , "Geographic Concentration and China's Agricultural Export Instability", Word Economy, Vol. 31, No. 2, PP. 275-285.