اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمند‌سازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مدرس دانشگاه پیام نور استان مرکزی.

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

4 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

زمینه: توانمندسازی یکی از راههای بسیار مهم و کارآمد برای ارتقای عملکرد کارکنان در سازمان محسوب می‌شود.
هدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه و بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی با در نظر گرفتن نقش میانجی یادگیری سازمانی است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به تعداد 250 نفر می‌باشد. حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران 82 تعیین شد. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (2003) ؛ یادگیری سازمانی گومژ و همکاران (2005) و توانمندسازی اسپریتزر و میشرا ( 1992) استفاده شده است. برای بررسی روایی ابزار سنجش از روایی سازه و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart-PLS انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که مدیریت دانش تاثیری مستقیم بر توانمندسازی و یادگیری سازمانی دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که مدیریت دانش تاثیری غیرمستقیم بر توانمندسازی از طریق یادگیری سازمانی دارد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، مدیران می‌توانند از طریق مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، زمینه توانمندسازی کارکنان را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


Argyris, C. & Schon, D.A (1978).  “Organizational Learning: A Theory of Action Perspective”: Addison-Wesley, Reading, MA.

Asgari, B., Poursoltani Zarandy, H., & Moshiri, K (2015). " relationship Organizational learning with psychological empowerment in youth sports staff in Tehran” Sports Management Studies, Issue 23, pp. 163-178.[Persian]

Ahangari namin, O (2011). “Investigate the relationship between organizational learning and staff empowerment Central Bank Sepah", Master Thesis, University of Allameh Tabatabai. [Persian]

Aghdasi, M., and Khakzar Bofrui, M (2009). "Assess the level of organizational learning capabilities in hospitals", International Journal of Industrial Engineering and Management University of Science and Technology, Volume 19, Issue 4, pp.71-83. [Persian]

Amir Kabir, A., (2007), “approaches organization and management of organizational behavior (with a modern perspective)”, Tehran: Negah Danesh Publications, the first edition. [Persian]

Babaei, A (2005). "Combining knowledge management and organizational learning", Tadbir, No. 146, pp. 38-41. [Persian]

Bartol, K. M., & Srivastava, A (2002). “Encouraging knowledge sharing: The role of organisational reward systems”. Journal of Leadership and Organisational Studies, 9(1), 64–76.

Claydon, T & Doyle, M (1996). “Trusting me, trusting you? The ethic of employee attitudees”. Personal Review, Vol. 25, No. 6, PP. 13-25.

Davenport, T. H. & Prusak, L (1998). “Working Knowledge: How Organization Manage What They Know”, Boston: Harvard Business School Press.

Feyze, D., Dehghani Soltani, M., Farsizadeh, H., and Gholamzadeh, M (2017). "The effect of knowledge sharing on psychological empowerment by clarifying the role of mediator collaborative learning electronic institutional memory in the National Library of the Islamic Republic of Iran", Journal of Information Processing and Management .[Persian]

Ghalavand, Z., and Bozorgi, A (2015). "Investigate the relationship between organizational learning and knowledge management in Masjed Soleiman Oil and Gas Exploitation Company", Journal of information and knowledge management, first year, second edition, pp. 117-128.[Persian]

Garvin, D. A (1993) . “Building a learning organization”, Harvard Business Review. Vol. 71 No. 4, pp. 78-91.

Gorden, R. Judith (1993). Organizational Behavior (4th ed). Ally & Bacon.

Hasani, K., & Sheikhesmaeili , S (2016). "Knowledge management and employee empowerment: A study of higher education institutions", Kybernetes, Vol. 45 Iss: 2, pp.337 – 355

Klidas, A. k (2002). “Employee empowerment in the European cultural context: finding from industry”. PHD, thesis, Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Lindgern, H. C (1976). “Educational Psychology”, N.Y: John Wiley, P. 7.

Nonaka, I., & Takeushi, H (1995). “The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation”. New York: Oxford University Press.

Madhoushi, M and Nurnezhad Vanush, V (2014). " impact knowledge management enablers on the empowerment of small and medium companies: Mediating Role of Knowledge Management Process", Resource Management Research, Volume 3, Number 2, S91-110. .[Persian]

Pentland, B. T (1995). “Information system and organizational learning: The social epistemology of organizational knowledge system”. Accounting, Management and Information Technologies, 5(1), 1-21.

Probst, G., Raub, S. & Romhardt, K (2000),” Managing Knowledge: Building Blocks for Success”, New York: John Wiley & Sons.

Ravanpykar, y., fyzi, j., & pashazadh, y (2014). “investigates the relationship between knowledge management with organizational learning and  employees’  empowerment  inOil  welfare  service  companies”, Indian J.Sci.Res. 5 (1): 284-295.

Ravangard,  R;  Sajjadnia;Z,  Farmani,  M,  Bahadori,  M  (2014),  Relationship  Between  Organizational  Learning  and Employees Empowerment: A Case Study Among Medical Sciences Staff, Health Scope, 3(2).

Rowley, J (2000).  “Knowledge organization for a new millennium: principles and processes”. Journal of Knowledge Management, Volume 4. Number 3. pp. 217-223.

Spritzer,G.M (1995/a). Psychological Empowerment in the workplace: Dimensions, Measurement and Validation. “Academy of Management Journal, vol. 38 No. 5.

Spreitzer, G. M (1996). “Sociol Structural Characterestics Of Psychological Empowerment” . Academy Of Management Journal. Vol. 39, No.2, PP. 483-504.

Salajegheh, S., pour Rashidi, R., and Mosai, M (2014). "Analysis of psychological empowerment and its relationship to knowledge management", Journal of Management Studies, No. 72, pp.99-118. [Persian]

Soleimani, N., Zahmatkesh, M., and Fayez, A (2012). "The relationship between employee empowerment and organizational learning in education institutions", Journal of Education, Issue 15, pp. 89-105. [Persian]

Thomas, K. W. & Velthouse, B. A (1990). “Cognitive Elements of Empowerment an Interpretive model of intrinsic task motivation”, Academy of Management Review, Vol. 15, No. 4, PP. 465-178.

Timurnegad, K and Sarihi esfastani, R (2011). "The impact of organizational learning on psychological empowerment Staff of the Ministry of Economic Affairs and Finance ", improvement and change management studies, Issue 62, pp. 37-59. [Persian]

Van Grinsven,M., &  Visser, M (2011).  "Empowerment, knowledge conversion and dimensions of organizational learning", The Learning Organization, Vol. 18 Iss: 5, p.378

Whetten, D. A.,  & Cameron, K. S (2011). “Developing management skills”, 8th ed, Prentice Hall.