رابطه بین توسعه حرفه‌ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد،گروه علوم تربیتی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

 زمینه و هدف: توسعه­حرفه­ای کلید اصلی پیشرفت کارکنان و رشد حرفه­ای آنها است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین توسعه حرفه­ای کارکنان با خودکارآمدی آنان و نوع قدرت مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه می­باشد.
روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مرد و زن دانشگاه آزاد شهر ارومیه به تعداد 176نفر بوده که کلیه آنها مورد مطالعه قرار گرفته­اند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­های توسعه حرفه­ای کارکنان که بر مبنای پژوهش و اظهارات ریموند ‌ای .نوا. (1992)، پرداختچی (1388) و استفاده از مدل نظری کاتنر (1997) ساخته شده است و همچنین از پرسشنامه­های خودکارآمدی عمومی شرر (1982) و پرسشنامه نوع قدرت مدیران بر اساس چارچوب ارائه شده توسط فرنچ و ریون (1959) استفاده شده است.تجزیه و تحلیل آماری فرضیه­های پژوهش در چارچوب ضریب همبستگی، آزمون tمستقل، آزمون تحلیل واریانس یکراهه (ANOVA) و رگرسیون چندگانه انجام گردید.
یافته­ها: نتایج بدست آمده بیانگر آن است که بین توسعه حرفه­ای کارکنان و خودکارآمدی آنان و همین طور بین توسعه حرفه­ای کارکنان و قدرت مدیران رابطه معنی­داری وجود دارد. ولی بین خودکارآمدی کارکنان و قدرت مدیران رابطه معنی­داری وجود ندارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می­دهد که توسعه حرفه­ای کارکنان توان پیش بینی خودکارآمدی کارکنان و نوع قدرت مدیران را دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نقش پیش­بینی کنندگی توسعه حرفه لازم است مسئولان دانشگاه به این امر توجه ویژه نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


آرمسترانگ، مایکل (1386) مدیریت عملکرد راهبردهای اساسی و رهنمودهای عملی. ترجمه ناصر میرسپاسی؛ اسماعیل کاوسی؛ علی رشیدپور. انتشارات ترمه، تهران.

امیرکبیری، علیرضا؛ سیدجوادین، رضا (1380) مروری بر تئوریها و اصول مدیریت.انتشارات نگاه دانش، تهران.

بهدری، مهدی (1391) بررسی نظرات مدیران و دبیران درباره نوع و میزان قدرت مدیران در مدارس متوسطه شهر میانه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.

حجازی، یوسف؛ پرداختچی، محمدحسین؛ شاه پسند، محمدرضا (1388) رویکرد‌های توسعه حرفه­ای معلمان. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

حیدری، محمد (1387) تأثیر فعالیت جسمانی بر خود کارآمدی جسمانی و تصویر بدنی بانوان ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.

دستوری، رامین؛ عیسی زادگان، علی؛ سلطان احمدی، جواد (1391) اثربخشی آموزش راهبردهای (برنامه ریزی عصبی_ زبانی) بر اضطراب، انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی، فصلنامه مطالعات روانشناختی، دوره 8، شماره 4، صص 94-73.

دعائی، حبیب الله (1377) قدرت و نفوذ در بهسازی منابع انسانی. مجله دانش و توسعه، سال چهارم، شماره 8 و 9، صص 131-121.

راثی، مهدی (1382) بررسی رابطه گرایش دینی با عزت نفس و خودکارآمدی در بین دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.

رضائیان، علی (1383) مدیریت رفتار سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). چاپ اول،. انتشارات سمت، تهران.

ریموند ای، نوا (1384) توسعه کارکنان. ترجمه سعید علی‌میرزایی و ناصر پورصادق، انتشارات سارگل، تهران.

سالاری، یحیی (1388) بررسی نظرات مدیران و دبیران درباره نوع و میزان قدرت مدیران در مدارس متوسطه ناحیه سه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.

سید جوادین، سیدرضا (1387) مبانی مدیریت منابع انسانی. چاپ چهارم، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران.

شاه پسند، محمدرضا؛ حجازی، یوسف؛ رضوانفر، احمد؛ صائبی، محمد (1386) تعیین مؤلفه‌های محتوای توسعه حرفه‌ای مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی. مجله علوم کشاورزی ایران، سال 5، شماره 2، ص 262-253.

شاه پسند، محمدرضا (1388) تعیین مؤلفه‌های زمینه توسعه حرفه‌ای مربیان مراکزآموزش وزارت جهاد کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 40، شماره 1. صص 149-138.

کرامتی، هادی؛ شهرآرای، مهناز (1383) بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی،. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال 3، شماره 10، صص 115-103.

صفری، شهرام (1382) بررسی انواع قدرت مورد استفاده مدیران و رابطه آن با جو سازمانی در دبیرستانهای دخترانه شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.

عبدالهی، بیژن؛نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1385). توانمند سازی کارکنان (کلید طلایی مدیریت منابع انسانی)، نشر ویرایش، تهران.

فتحی و اجارگاه، کوروش (1387) برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. انتشارات سمت، تهران.

فرنچ، وندال؛ اچ بل، سیسیل (1382) مدیریت تحول در سازمان. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. انتشارات صفّار، تهران

قلی پور، آرین (1386) جامعه شناسی سازمانها : رویکرد جامعه شناسی به سازمان و مدیریت. چاپ ششم. نشر ذره، تهران.

مظفری، سیدامیراحمد؛ طبائیان، سیداحمد (1383) رابطه بین پایگاه‌های قدرت با اثربخشی و عملکرد روسأی دانشکده ها و مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور از دید خود و اعضای هیأت علمی، مجله علوم حرکتی و ورزش، دوره 2، شماره 4، صص 136-123.

مقیمی فام، پرویز (1379) بررسی رابطه خوداثربخشی با ویژگیهای شخصیتی و اثربخشی تدریس دبیران شهر مراغه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.

ممی زاده، جعفر (1373) مدیریت فرهنگ سازمانی. مجله مدیریت دولتی، سال 6، شماره 25، صص 89-74.

میسکل، سیسیل؛ هوی، وین (1392) تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی. ترجمه میرمحمد سید عباس زاده. چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه ارومیه.

Bachman T. Bowers G, Marcus M.(1968).Bases of supervisory power:A comparative study in five organizational settings.In:Journal Training and Development, vol 38, 55-69.

Bandura A.(2000). Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness.Hand book of principles of organization behavior. Oxford, uk: Blachwell, 120-139.

Bandura A.(1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.Fngle wood cliffs, NJ:Prentice hall. 8, 231-255.

BoluestoneM .(1998). Everything you wented to know about competency.In:Modelling Training and Development Magazine, vol 51, 73-89.

Conger j, Rabindra A, kanungo N.(1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of Management review.V13, N3, 471-482.

DesimoneR, Werner M, Harris D.(2002). Human resource development.Orlando, FL: Harcourt College Publishers, 297-302.

Dorman J.(2005). Associations between classroom environment and academic efficacy.In: Learning environment research, 4, 243-256.

Ebilikh.(2003). Human resource development system.The First Confrence of Human Resources Development, Tehran.

Erkutlu V, chafra J.(2006). Relationship between leadership power bases and job atress of subordinates: Example form boutique hotels.In: Management Research New, 29, 285-297.

Farr L, Middlebrooks L.(1990). Enhancing motivation to participate in professional development. In: Dubin, S.S.(Ed), maintaining professional competence. San Francisco, CA: Jossey, Bass, 195-213.

Fereday J, Muir E.(2006). The role of performance feedback in the self-assessment of nursing competence: A research study with nursing clinicians.In: Contemporary Educational Psychology, 25, 70-553.

Fishman J, Marx w, Best S, Tal T .(2003). Linking teacher and student learning to improve professional development in systemic reform.In: Journal of Teaching and Teacher Education, 19, 643-658.

French R, Raven B.(1959).The bases of social power.In:University of Michigan, Institute For Social Research, vol12, 88-99.

GanserT.(2000). An ambitious vision of professional development for teachers. In: NASSP Bulletin, 84, 6-12.

Garavan N, Barnicle B, Harriet N.(1993). The training and development function: its search for power and influence in organization.In:Journal of European Industrial Training, vol 17, 22-33.

Glatthorn A, Anderson L. (1995). Theacherdevelopment:International encyclopedia of teaching and teacher education, (second edition).London:Pergamon press.

Grossman P. (1994). In pursuit of a dual agenda: Creating a middle level professional development school.In:Darling L (Ed). professional development schools: Schools for developing a profession. New York: Teacher college press, 50-73

Hersey P, Blanchard H. (1996). Management of organizational behavior.seventhed: Englewood cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Hoegl M, Styborski R.(2005). How effective are professional development activities for R & D engineers.In: Journal of High Technology Management Research, 16, 23-36.

Kaplan A.(1964). Power in perspective.inkahn, R. L.and Boulding, E. ed (1964). Power and conflict in organizations.Tavistock Publications, London.

Kutner M, et al.(1997). Evaluating professional development a frameworks for adult educators.U. S. Department of Education, 9-21.

Maurer J, Tarulli A.(1994). Investigation of perceived environment, perceived outcome and person variables in relationship to voluntary development activity by employees.In: Journal of Applied Psychology, 79, 3-14.

Noe R, Wilk L.(1993). Investigation of the factors that influence employees participation in development activities.In: Journal of Applied Psychology, 78, 291-302.

Reddin R.(1993).Graduate preparation program in business and sport management.In: Journal of Physical Education, vol 33, 55-76.

Sandholtz H.(2002). Inservice training or professional development:Contrasting opportunities in a school / university partnership.In: Journal of Teaching and Teacher Education, 18, 815-830.

Sciner, B.(2005). Scientist, information and reference services. reference library, 49, 95-104.

Sherer M, Maddus J.(1982). The self-efficacy scale: Construction and validation psychological report, 51, 663-671.

Sparrowe T, Linden C, Wayne J, Kraimer L.(2001). Social networks and performance of individuals and groups.In: Academy of Management Journal, 44, 316-326.

Teitel L.(1997). Professional development schools and the transformation of teacher leadership. Teacher Education Quarterly, 24(1), 9-22.

Vlasceanu L, Grunberg L. (2004). Quality assurance and accreditation: A glossary of basic terms and definitions (Bucharest, UNESCO – CEPES) papers on higher education, ISBN, 92-9069-178-6. http:// www.cepes. Ro /publications/.

Wood D.(2000). Narrating professional development : Teachers stories as texts for improving practice. In: Anthropology and Education Quarterly, 31(4), 426-448.

Zimmerman J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemp EducPsychol, 25(1), 82-91.