بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه: سازمانها در پی روشهای جدیدی برای بقا در عرصه کسب و کار و رقابت اثربخش می باشند.یکی از روش‌های دستیابی به بقا و رقابت اثربخش، کشف و توسعه دانش است که برای سازمانها از کارایی بسیار بالایی برخوردار می باشد و این مهمنیازمند رهبران تحول آفرین است.
هدف: تعیین رابطه بین رهبری تحولآفرین و مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری
روش:روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان مذکور به تعداد 350 نفر تشکیل دادهاند. 185 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. جهت جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استناد به مولفه­های علمی و متون معتبر و اخذ نظر استاد راهنما و صاحب نظران به صورت محتوایی تایید گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای کل پرسشنامه 87/0، پرسشنامه رهبری تحول آفرین 85/0 و پرسشنامه مدیریت دانش 82/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو آزمون کولموگروف-اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: بیانگر رابطه بین ابعاد رهبری تحولآفرین، نفوذآرمانی ضریب (301/0)، انگیزش الهامبخش (441/0)، ترغیبذهنی (525/0) و ملاحظات فردی (461/0) با مدیریت دانش می­باشد.
نتیجه گیری: لازمه ایجـاد تحـول در نظـام اداری برخورداری از رهبران تحول آفرین است.که با تسهیم دانش در سازمان و به حافظه سپردن دانش افراد در حافظه سازمانی میتواند کارکنانی دانشی بار آورد که پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشد.

کلیدواژه‌ها


جزینی، علیرضا، و مجید نوائی، (1392)، تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی در سازمان پلیس پیشگیری ناجا، دوره 5، شماره 3.

حسینی کرمانی، سیدمحسن، و محمد ضیاءالدینی، (1393)، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش، همایش بین المللی مدیریت.

حمزه ای، بهاره، (1391)، ارائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدی، پایگاه مقالات علمی مدیریت.

زعفریان، علی، اسماعیل زاده، بهرام، و نوید شاهی، (1387)، ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسطه، توسعه کارآفرینی، شماره دوم.

فرج پور، قاسم، سید داود حسینی، بهزاد کیوانلو و علی مظلوم علی آبادی، (1393)، بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و استراتژیهای سازمان، نشریه سازماندهی و رهبری.

کشاورزی، شهرام، نادرخانی، خلیل، داریوش حسن پورگل افشانی، (1391)، بررسی رابطه ابعاد سبک رهبری تحول گرا درتوانمندسازی روئسای موسسات بانکی استان تهران، نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین.

مؤمنی، منصور، حسینی، علی، محمدی، مصطفی، (1385)، رهبری تحول آفرین و سازه‌های شخصیتی اثرگذار بر آن در فضای فرهنگی ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، فصلنامه دانش مدیریت، شماره ۸۰ .

یزدان شناس، جمشیدیان، (1387)، نقش رهبری تحول آفرین در مدیریت تغییر، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت.

یوکل، گری، (1388)، مدیریت و رهبری در سازمانها، ترجمه محمد ازگلی و قاسم قنبری تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین.

Alarifi, S. (2011). the effects of transformational leadership on followers creativity and organizational innovation in public sector. Brunel University west London: brunel business school- doctoral symposium. Pp231-258.

Davenport, T. H., De Long, D. W., Beers, M. C. (1998), Successful knowledge management projects, Sloan Management Review, 39 (2), 41-56.

Daft , R. L. , Noe , R. A. (2001), Organizational behavior , Fort work : Harcourt college.

Duckett, H, and Macfarlane, E. (2013). Emotional intelligence and transformational leadership in retailing. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24, pp. 309-317.

Kark , R. (2004), “The transformational leader. Who is (s)he? A feministperspective”, Journal of Organizational Change Management, Vol 17 , iss 2, pp 160 – 176.

Midts, A., Pruyn, A. and Van Riel, C. (2011) The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification, Academy of Management Journal, 44 (5): 51-63.

Song ,S. (2010)), An Internet Knowledge Sharing System,The Journal of Computer Information System, Vol.42.No.3,pp 25-30.

Sosik, J. J.  (1997), Effects of transformational leadership and anonymity on idea generation in computer-mediated groups, Group and Organizational Management, Vol. 22, pp. 460-479.

Shao, Z, Yuqiang. F, Luning. L, (2012), The mediating effect of organizational culture and knowledge sharing on transformational leadership and Enterprise Resource Planning systems success: An empirical study in ChinaOriginal Research Article, Computers in Human Behavior, Volume 28, Issue 6, November 2012, Pages 2400-2413.