بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک mohammadbagherjaafary@gmail.com

2 استادیار وعضو هیدت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

زمینه و هدف: کشف عناصر ناشناخته، ارائه راه حلهای جدید، مشخصه افرادی است که تاثیری عمیق بر زندگی بشری دارند. فرهنگ یک عامل تعیین کننده در رفتار انسان‌ها است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی (بر اساس مدل هافستد) بر خلاقیت مدیران شرکت‌های توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان می‌باشد.
روش پژوهش: با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف تعیین شده، از نوع کاربردی است. جامعه آماری مدیران شرکت‌های توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان می‌باشد. تعداد 200 پرسشنامه توزیع گردیده و حجم نمونه در سطح اطمینان 95 % و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 196 نفر برآورد گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام و پایایی کل پرسشنامه تحقیق 92/0 بوده و برای یافته‌ها از معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است.
نتایج: نتایج نشان داد که؛ فرهنگ سازمانی بر خلاقیت تاثیر معناداری دارد و در پیش بینی همزمان خلاقیت از طریق شاخص‌های فرهنگی هافستد شامل مردگرایی/ زن گرایی، فرد گرایی/ گروه گرایی، ابهام گریزی، فاصله قدرت مشخص شد که همه شاخص‌ها بر خلاقیت تاثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


ابزری م، عباسی ع، رنجبر م، رزمجویی ق (1390)، مدیریت رفتار سازمانی بین الملل، چاپ اول،سازمان مدیریت صنعتی تهران.

احمدی سیدعلی اکبر، حسین مبارکی، محمد رضا دارایی، یاشار سلام زاده (1390)، تجزیه و تحلیل ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: مهر و آبان 1390، دوره 13، شماره 4؛ از صفحه 28 تا صفحه 34.

الوانی، سید مهدی (1376)، مدیریت عمومی، تهران، انتشارات نشر نی.

الوانی، سید مهدی (1389)، مدیریت عمومی، تهران، انتشارات نشر نی، چاپ سی و هشت، ص 479.

خاکی، غلامرضا (1390)، روش تحقیق در مدیریت با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات بازتاب، ص 155.

دانایی فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1388)، روش تحقیق کیفی در مدیریت، تهران، انتشارات صفار.

دباغی، حمیده و خدیجه غلام نژاد (1391)، تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی با خلاقیت کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران، مجله جهانی رسانه، دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 14 منتشر شده در پاییز و زمستان 1391.

دهکردی، ش (1391)، مطالعه تطبیقی فرهنگ کار در سازمان‌های دولتی مراکز استان اصفهان و خوزستان بر اساس مدل ابعاد فرهنگی هافستد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.

9-رابینز، استیفن (1386)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص 460.

رابینز، استیفن (1387)، تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی)، ترجمه: مهدی الوانی و حسن دانایی فر، تهران، انتشارات صفار، چاپ اول، ص 480.

زندیان،هادی، عباس عباس پور و حمید رحیمیان (1391)، بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر خلاقیت کارکنان شرکت ملی گاز ایران، مجله: تازه‌های روان شناسی صنعتی/سازمانی» تابستان 1391 - شماره 11 (14 صفحه - از 21 تا 34).

سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1380)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات نشرآگه، ص 177.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1385)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات نشرآگه.

سکاران، اوما(1382)،روش‌های تحقیق در مدیریت،ترجمة محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ص 294.

سیدی، سیدمسعود، نیما شهیدی و مریم شعله (1393)، رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز، نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 39-54.

شل کراس، دوریس (1369)، آموزش رفتار خلاق و استعدادهای درخشان در دانش آموزان، مترجم: مجتبی جوادیان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

17-طاهری اردلی م. (1386)، مدل ابعاد فرهنگی هافستد در بین کارکنان ادارات کل دولتی استان چهارمحال و بختیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.

قجری، محسن، محسن کریم زاده بارده و محمد شکراللهی (1392)، بررسی و شناسایی عوامل سازمانی موثر در ایجاد خلاقیت در مدیران و کارکنان آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، سال دهم، شماره 4 (پیاپی 47).

مظفری،حسین (1376). «همبستگی خلاقیت و رضایت مندی مشاوران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص:52.

مقیمی، محمد (1388)، سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی، تهران، انتشارات ترمه چاپ دوم.

موغلی، علیرضا و مالکی طبس، فاطمه (1388)، رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان‌های دولتی، پژوهش‌های مدیریت سال دوم، شماره ششم، زمستان 88، ص 123-97.

Amabile, T. M. (1997) Motivating creativity in organ isations: on doing what you love

and loving what you do, California Management Review, Vol. 40 No. 1, pp. 39-58.

Hofstede, G. (2011), Dimensionalizing cultures: The Hofestede model in Context. Online Reading in Psychology and culture, Available from: http://www. dx. doi. org/109707/2307-0919. 1014, [Accessed 1 December 2011].

Kord Nooghabi R.، 2001, Randcip Questionnaire. Management Journal 2001; 57(1): 18.

Martins, E. C.، & Blanche, F. (2003). Bulding Organizational Culture that Stimulates Creativity an Innovation. European Journal of Innovation Management. 6(1), 64-74.

Tylor, Edward bunt (1871), Primitive Culture, Researches Into the Development of Mythology, Volume 1.

Weihua, niu (2003), Individual and environmental influences on Chinese student creativity, PhD, Yale University.

Weisberg, RW (1993) Creativity: Beyond the Myth of Genius. New York: W. H. Freeman, p 2.