اثر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی تحول محور ‏‎ (مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی گرایش تحول، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران. drdahgan@gmail.com (مسئول مکاتبات)

چکیده

  زمینه: یکی از متغیرهای تاثیرگذار در سازمان سبک رهبری تحول‌آفرین ‌می‌باشد ‌که با ایجاد تغییر و تحول در وضع موجود و کارکردها ، قادر به بروز رفتار‌ شهروندی سازمانی و بهبود آن می‌باشد.‏
هدف: تعیین اثر رهبری تحول‌آفرین و مولفه‌های آن بر رفتار ‌شهروندی سازمانی و چگونگی بهبود آن در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
روش: جامعه‌آماری شامل کلیه پرسنل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 230 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه‌ انتخاب شدند. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و با توجه به روش اجرا از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. از روش کتابخانه‌ای جهت جمع‌آوری اطلاعات و تدوین پرسشنامه، و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اس. پی. اس. اس استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف مبنی بر نرمال نبودن توزیع داده‌ها، به کمک آزمون‌های ناپارامتریک و محاسبه ضرایب همبستگی و معادلات رگرسیون‌غیرخطی، رابطه بین دو متغییر و مولفه‌های آن‌ها برای طراحی مدل تحقیق در سازمان مشخص گردید.
یافته‌ها: نتایج آزمون، مدل مفهومی پژوهش را مورد تایید قرار داد. رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است.
نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌کنند که سازمان‌ها می‌توانند با ایجاد سبک رهبری تحول آفرین، و در نتیجه بهبود رفتار‌ شهروندی سازمانی در موفقیت هر چه بیشتر خود گام بردارند

کلیدواژه‌ها


رعدی افسوران، نقی؛ پارسا، عبدالله؛ محمد شفیع، محبوبه؛ دهدشتی، مریم (1393). بررسی رابطه ساده و چندگانه هوش هیجانی با سبک‌های تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله. نشریه علمی- پژوهشی آموزش و ارزشیابی. سال هفتم، شماره27. ص: 117-135.

شعبانی، علی؛ تقوی قره باغ، حسین (1390). رابطهرهبریتحولآفرینورفتارمدنیسازمانیدر کتابخانه‌هایدانشگاهتهران. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. سال 45. شماره 57. ص: 39-62.

شیخ اسمعیلی، سامان (1390). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان بانک‌های خصوصی و دولتی شهر سنندج). پایان‌نامه اخذ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

صادقی افجه، سعیده (1393). بررسی رابطه مولفه‌های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران). پایان نامه اخذ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.

غلامحسینی، اسماعیل؛ بجانی، حسن؛ ملکی نیا، عماد (1389). عوامل تأثیرگذار، مؤلفه‌ها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی. توسعه انسانی پلیس. دوره 7. شماره 31. صص 34-11.

محمدی مقدم، یوسف؛ عباس پور، جعفر (1394). فراتحلیل پژوهش‌های رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). سال بیست و سوم. شماره 77. ص: 125-152.

میرکمالی، سید محمد؛ نارنجی ثانی، فاطمه؛ اعلامی، فرنوش (1390). بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سایپا). پژوهش‌نامه مدیریت تحول. سال سوم. شماره 6.

میرکمالی، محمد؛ چوپانی، حیدر (1390). رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه‌ای. صنعت بیمه. دوره بیست و ششم. شماره 3. صص 181-155.

میرکمالی، محمد؛ چوپانی، حیدر؛ حیات، علی اصغر؛ غلام زاده، حجت (1391). بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. شماره 5. صص 155-137.

یعقوبی، نورمحمد؛ مقدمی، مجید؛ کیخا، عالمه (1389). بررسی رابطه بین رهبر تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. مدیریت تحول. سال دوم. شماره 4. صص 96-64.

Guh Wei-Yuan; (2008). “The effects of transformational leadership on organizational citizenship behavior using organizational commitment as mediators article written in Chines”; Journal of Education and psychology, Vol. 31 No. 1.

Hersey, Paul and Blanchard, H. Kenneth and Dewey, Johnson. (1996). "Management of Organizational Behavior", 6th ed. Englewood Cliffs, Prentice – Hall.

Jiao C, Richards, D. A, zhang K; (2010). Leadership and organizational citizenship behavior: OCB-specific meaning as mediators; J Bus Psychol.

Jung D, Wu A, Chow CW (2010). Toward understanding the direct and indirect effect of CEOs transformational leadership on firm innovation. The leadership quarterly, (19): 582-594.

Lopez- Dominguez, M., Enache, M., Sallan, J. M., & Simo, P. (2013). Transformational leadership as an antecedent of change- oriented organizational citizenship behavior. Journal of Business Research, 66 (10), 2147-2152

Pillai, R., Schriesheim , A., Williams, S., (1999). “Fairness perceptions and trust as mediators for transformational and transactional leadership: a two sample study”, Journal of management, 25, PP:897-933.

Rana, T. et al, (2010). Role of Jordanian school leadership in transforming schools into organizational learning culture, IJAES, 2(1), 13-23.