رابطه مؤلفه‌های خلاقیت با استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به تنوع و پیچیدگی مأموریت‌ها و انتظارات و نیازهای مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی، داشتن کارکنان دانش گرا، خلاق و نوآور که می‌توانند با خلاقیت و نوآوری و اصلاح یا تغییر آگاهانه در کارکرد‌ها و فرآیند ها، سازمان را در انجام مأموریت‌ها و تحقق مطلوب اهداف، یاری نمایند ضروری است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین مؤلفه‌های خلاقیت تورنس با استقرار مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر تحلیلی از نوع همبستگی می‌باشد.جامعه آماری پژوهش کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که در حدود 1000 نفر می‌باشند. تعداد نمونه در این پ‍ژوهش 280 نفر می‌باشد که از طریق فرمول کوکران تعیین و بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس و پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نوناکا استفاده گردید. برای روایی ابزار تحقیق با استفاده از روایی صوری استفاده گردید.
یافته ها: یافته‌های مهم پژوهش عبارتند از: 1-بین مؤلفه‌های های مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رابطه وجود دارد. 2-میزان استقرار مؤلفه‌های مدیریت دانش و میزان خلاقیت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بالاتر از میانگین است. 3-بین میزان تحصیلات و میزان استقرار مدیریت دانش و خلاقیت رابطه معنی داری وجود ندارد. 4-بین مؤلفه‌های مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان مرد و زن تفاوت وجود ندارد.
نتیجه گیری: خلاقیت با استقرار مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنی داری دارد. همچنین مؤلفه‌های خلاقیت، به ترتیب ابتکار، سیالی، انعطاف و بسط با استقرار مدیریت دانش رابطه مستقیم ومعنی داری دارند.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، سید حسین، صلواتی، عادل.1385. مدیریت دانش در سازمان، انتشارات پیوند نو، چاپ اول، تهران.

اخوان، پیمان و حیدری، صفا ناز.1386. مدیریت دانش مشتری، رویکردی برای کسب مزیت رقابتی، نشریة مدیریت فردا، سال پنجم، شماره 18، صفحه 24 تا 40.

اخوان، پیمان و مصطفی جعفری.1384. ناکامی مدیریت در سازمانها. تدبیر. شماره.161.

انواری رستمی، علی اصغر، شهائی، بهنام.1388. مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده؛ تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 2.

الوانی، مهدی.1388. مدیریت عمومی، نشر نی، چاپ سی و ششم، تهران.

الوانی، مهدی، زارعی متین، حسن، پاشازاده، یوسف.1388. طراحی و تبیین مدل تولید و تسهیم دانش در دانشگاه، مجله مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی، سال سیزدهم، شماره 4.

اعرابی، محمد، موسوی، سعید.1389. استراتژی دانش، ناشر مهکامه، چاپ اول، الهیان، علی، زواری، محمد ابراهیم.1388. هوش سازمانی؛ خاستگاه هوش کسب و کار، مجله تدبیر، شماره 208.

حسن زاده، محمد.1386. مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت ها. تهران: کتابدار.

رابینز، استیفن. 1387. مبانی رفتار سازمانی، ترجمة علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ بیستم.

شریف زاده، فتاح، بودایی، حسن.1387.مدیریت دانش در سازمان‌های اداری، تولیدی و خدماتی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران.

قلیچ لی، بهروز. 1388. مدیریت دانش فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایة فکری درکسب وکارها، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.

 کرمی، مسعود و اسفیدانی، محمد.١٣٨٣. مدیریت دانش در سازمان ها. مجله روش، شماره ٨٧، صص٥٧-٥٢.

نعمتی، محمد علی.1385. مدیریت دانش، فرهنگ و آموزش عالی، فصلنامه رشد نوآوری فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره 7، صفحه 35 تا 25.

نیازآذری، کیومرث و عمویی، فتانه.1386. عوامل مؤثر براستقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاداسلامی استان مازندران، مجلة دانش و پژوهش درعلوم تربیتی، شمارة چهاردهم، صفحه 93 تا 106.

یاریگر روش، حسن.١٣٨٣. مدیریت دانش، سازمان‌های دانش، کارکنان دانش. مجله مدیریت، شماره٩٠-٨٩ صص ٦٣-٦١.

Adli F.knowledge management to wards higher knowledge. Farashenakhti andishe publication2005; 6 (3): 44-50.Persian.

Akhavan P , Oliver A, Dastranje Mamaghani N, Saghafi F. Developed a Knowledge management cycle Processes Bravaml effective Knowledge management Success. Science and Technology Policy 2010; 8 (7): 54-62.Persian

Akhavan P, Jafari M, Fathian M. Critical success factors of knowledge management systems: a multi -case analysis. European Business Review 2006; 18 (2):97-113.

Bhatt, G.D. (2001). Knowledge management in organization: examining the interaction between technologies, techniques, and people, Journal of knowledge management, vol.5,No.1, pp: 68-75.

Bhatt,G.D. (2001). knowledge management in organization: examinig the interaction between technologies, techniques and people, journal of knowledge management. Vol.5,No,1,pp,68-75.

Choi, Y. S. (2000). An empirical study of factors affecting successful implementation of knowledge management. University of Nebraska.

D. I. Sensuse, and Lukman, Knowledge Management Model and Strategy of Genetic Resources and Traditional Knowledge in Indonesia, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 2, No 2, March, 2012.

Damanpour, F. (1997). Theories of organizational structure and innovation adoption. Journal of engineering and technology.

Davenport TH, Probst GJB. The rise of knowledge towards attention management. Journal Knowledge Management 2001;5 (3): 212-222.

Davenport, T., and Laurence,H. P. (1998). Working knowledge: new organizations manage what they know. Boston, Ma: Harvard Business School.

Davenport, T.H. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How organizations manage what they know. Harvard busingess school press, boston.

Gabora, L. & Kauffman, S. (2016). Toward an evolutionary-predictive foundation for creativity. Psychonomic Bulletin & Review, 23 (2), 632-639.

Gabora, L., & Leijnen, S. (2013). The relationship between creativity, imitation, and cultural diversity. International Journal of Software and Informatics, 7 (4), 615-627.

Gamble, p & john, B.W. (2001), Knowledge management. New york: Kongan page limited. P:16.

Gold, A. H., Maltoltra,A.,and Segars,A. H. (2001). knowledge management: an organizational capabilities persp ective. Journal of Management Information Systems, 18 (1): 185-214.

Helo,P.,Takala,J.,&Phusavat,K. (2009).Productivity measurementfor knowledge work in research and development.International Journal of Productivity and Quality Management, 4 (1), 39–54.

Hung Y C, Huang S, Mlin G, Tsai ML. Critical Factors in Adopting a Knowledge Management System for the Pharmaceutical Industry 2005; 105 (2): 164-168.

Lee, Y. C., and Lee,S. K. (2007). Capabilities processes and performance of knowledge management: A structural approach. Human actors and Ergonomics in Manufacturing, 17 (1): 21-41.

Li, J. & Rotgans, J. (2011). Creativity Self-Efficacy Scale as a Predictor for Classroom Behavior in a Chinese Student Context. Open Education Journal, 4, 90-94.

Liebowitz, J. (1999). Key ingredients to the success of an organization’s knowledge management strategy. Knowledge and Process Management, 6 (1): 37-40.

Liebowitz, J., and Beckman,T. (1998). Knowledge organizations: what every manager should know. FL: Boca Roton, CRC Press. management, vol.15, pp: 15-28.

Mir Ghafoor S, Farhang Nejad MA, Sadeghi Z.Evaluation of health Mlkrdbkhsh city yazd applying knowledge management process. Health Management 2010; 13 (39): 79-88. Persian.

Robert J. Sternberg, R. J. The Assessment of Creativity: An Investment-Based Approach ,Creativity Research Journal,24 (1), 3–12, 2012.

Soo, C. W., and et al. (2002). Knowledge management: philosophy, processes and pitfalls. California Management Review , 44 (4): 129-150.

Townley, C. T. (2001). Knowledge management and academic libraries. College and Research Libraries, 62 (1): 44-57.

Wong KY, Aspinwall E. An empirical study of the important factors for knowledge -management adoption in the SME sector. Journal of Knowledge Management 2005; 9 (3): 64-82.