ارتباط توانمندسازی کارکنان با بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

2 استادیار ، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران.

3 مربی، گروه مدیریت، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

زمینه: بالندگی سازمانی، رویکردی منظم، منطقی، یکپارچه و برنامه ریزی شده است که برای افزایش اثربخشی سازمانی بکار گرفته می‌شود. این رویکرد متاثر از عوامل روانشناختی است که یکی از این عوامل توانمندسازی کارکنان و ابعاد آن می‌باشد.
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان می‌باشد. تحقیق حاضر کاربردی و از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها یک تحقیق میدانی می‌باشد. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان موسسه اعتباری کوثر استان همدان به تعداد 70 نفر می‌باشد که در سال 1395 مشغول به فعالیت در آن سازمان می‌باشند. نمونه آماری به دلیل کوچک بودن جامعه آماری با روش سرشماری به تعداد 70 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه­گیری توانمندسازی کارکنان، پرسشنامه 16 سوالی اسپریتزر و ابزار اندازه­گیری بالندگی سازمانی، پرسشنامه 30 سوالی اسپایدرز می­باشد. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌های بالندگی سازمانی و توانمندسازی کارکنان بر روی 30 نفر از نمونه مورد مطالعه به ترتیب 91/0 و 93/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، رگرسیون و T تک نمونه ای تحت نرم افزار آماری SPSS انجام شد.
یافته‌ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان توانمندسازی کارکنان حدود 2/65 % و سطح بالندگی سازمانی از منظر کارکنان تقریباً 57 % بود و در بین ابعاد توانمندسازی کارکنان مولفه احساس شایستگی بیشترین میانگین و مولفه احساس آزادی عمل کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند. مولفه بازخورد درونی و بیرونی بیشترین میانگین و مولفه پرورش و توانمندسازی کمترین میانگین را در بین ابعاد بالندگی سازمانی به خود اختصاص داده است
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان موثر است. همچنین تمامی ابعاد توانمندسازی کارکنان از جمله احساس شایستگی، احساس آزادی عمل، احساس معنی‌دار بودن و احساس موثر بودن سبب ارتقای بالندگی سازمانی می‌شوند. همچنین بعد احساس شایستگی بیشترین تاثیر را بر بالندگی سازمانی دارد. از طرفی سطح توانمندسازی کارکنان نسبتاً بالا می باشد در حالی که میزان بالندگی سازمانی در موسسه اعتباری کوثر استان همدان پائین می باشد.

کلیدواژه‌ها


- آروین فر، ماریا (1394). رابطه بالندگی سازمانی با توانمندسازی و رفتار شهروندی کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی شیراز: دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.

-آقایار، سیروس (1386). تواناسازی کارکنان و توانمند سازی سازمان. اصفهان: انتشارات سپاهان.

- پژوهان، ایوب (1393). ارتباط بالندگی سازمانی با عزت نفس و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه پیام نور استان کردستان، فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی، (2)8، 94-78.

- ثابتی، زهرا (1389). بررسی رابطه شرایط محیطی با روحیه معلمان مدارس ابتدایی شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، قم: مرکز مدیریت دولتی.

- خواجوی نیا، وحید (1392). بررسی تأثیر سبک ارتباطی مدیران بر بالندگی سازمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، سیستان و بلوچستان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.

- ضامنی، فرشیده؛ خسروآبادی، سهیلا؛ جوکار، علی؛ عسگری، جعفر (1392). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توسعه سازمانی. ژورنال بین المللی مدیریت و منابع انسانی، (11)3، 3633-3628.

- طوسی، محمد علی(1380). بالندگی سازمانی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

-قوشچی، جعفر (1381). جایگاه آموزش در فرهنگ تواناسازی. ماهنامه تدبیر، 128، 36.

-  موسوی، ستاره (1394). توانمندسازی کارکنان مبتنی بر مفروض های بالندگی سازمان: مفاهیم وروشها. تهران: اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران.

- مومنی، منصور (1387). تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS. چاپ سوم، تهران: کتاب نو.

- نوروزی، ملیحه  (1389). بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی وتوانمند سازی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران: دانشگاه پیام نور استان تهران.

- وتن، دیوید ای. و کمرون، کیم ای. (1381). توانا سازی و تفویض اختیار، ترجمه‌ی بدرالدین اورعی یزدانی، کرج: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

- Howard, W. & Fosters, T. (1999). The Influence of Human Resource Practice on Empowerment and Employee Perceptions of Management Commitment to Quality, Journal of Quality Management, 4(1):5-22.

- Karakaya, A., & Yilmaz, K. (2013). Problem solving approach at organizational development activities: A Research at Karabuk University, 9th International Strategic Management Conference, Available online at www.sciencedirect.com.

- Mishra, A.K. (1992). Organizational Responses to Crisis: The Role of Mutual Trust and Top Management Teams. Unpublished Dissertation. Ann Arbor, MI: The University of Michigan School of Business Administration.

- Spritzer, G. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, Measurement and Validation. The Academy of Management Journal, 38 (5), 1442-1465.

- Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation. Academy of Management Review, 15: 666–681.

- Van der, Sluis R. R. T., & Hoeksema, L. H. (2003). The palette of management development. Journal of Management Development, 20(2), 168-179.

 

- Witek, Crabb, A. (2014). Business growth versus organizational development reflected in strategic management of Polish small, medium and large enterpris, 10th International Strategic Management Conference, Available online at www.sciencedirect.com.

-Wu, Ya-Ke & Chu, Nain-Feng. (2015). Introduction of the transtheoretical model and organizational development theory in weight management: A narrative review, Obesity Research & Clinical Practice, In Press, Corrected Proof, Available online at www.sciencedirect.com.