آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه و هدف: علیرغم اذعان به اهمیت کار تیمی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران سازمانی، مطالعات قبلیاما نشان می‌دهدکهبرخی سازمان‌هادرایجادکارتیمیباشکستمواجهشده‌اند.با این رویکرد، هدف از این پژوهش، آسیب‌شناسی کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان بود.
روش‌ها: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری، کلیه اعضای تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان بوده است (45 تعاونی). با استفاده از روش تمام‌شماری با کسر مورد، 35 تعاونی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته مقایسه‌های زوجی بود که شاخص‌های بیانگر موانع کار تیمی را در قالب سه بعد موانع فردی، موانع سازمانی و موانع کاری مورد مقایسه قرار می‌داد. روایی پرسشنامه، با استناد به نظر متخصصان بررسی و تأیید شد. همچنین همسانی درونی پاسخ‌ها، از طریق محاسبه نرخ ناسازگاری بررسی گشته و از آن‌جا که نرخ ناسازگاری در مجموع و برحسب همه ابعاد مورد بررسی کمتر از 1/0 بود، لذا از پایایی ابزار اطمینان حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نرم‌افزار Expert Choiceانجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که موانع فردی، موانع سازمانی و موانع کاری، به‌ترتیب مهم‌ترین ابعاد بیانگر موانع کار تیمی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان همدان بودند. در بعد فردی، «بی‌ اعتمادی برخی از اعضای تعاونی‌ها به یکدیگر و به مسئولین»، در بعد سازمانی «تأکید بر دستاوردها و پاداش‌های فردی به جای دستاوردها و پاداش‌های گروهی» و در بعد کاری «روشن نبودن اهداف تیمی»، مهم‌ترین موانع کار تیمی بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود مسئولین تعاونی‌های کشاورزی، از طریق شفاف‌سازی اطلاعات، ایجاد محیط امن برای اظهار نظر و اعتمادسازی در تعاملات، زمینه رفع موانع کار تیمی را فراهم آورند. 

کلیدواژه‌ها


آقاجانی، ح. رضایی، س. (1393). بررسی تأثیر پاداش اجتماعی بر تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی از طریق تعهد عاطفی تیمی. فصلنامه مدیریت دولتی، 6 (1): 24-1.

ابراهیمی میمند، ر. میردامادی، س م. رزاقی، م ح. (1392). تحلیل موانع و مشکلات تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان کرج در دستیابی به کشاورزی پایدار. مجله تعاون و کشاورزی، 2 (5): 101-87.

باقری، م. سلیمی، ق. اکبری، ب. (1393). طفره‌رویاجتماعی:ارایهالگوییبرایاندازه‌گیریعواملموثربرآندرتیم‌هایتولیددانش علوم انسانی (با تأکید بر پایان‌نامه‌ها). فصلنامه بهبود مدیریت، 8 (3): 87-65.

پورصادق ن. (1392). بررسی موانع درون سازمانی انجام کار تیمی کارکنان با استفاده از AHP. فصلنامه مطالعات منابع انسانی؛ 3 (9): 102-79.

تسلیمی، م س. فرهنگی، ع ‌ا. عابدی جعفری، ح. رازنهان، ف. (1389). مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران. مجله راهبرد فرهنگ، (10 و 11): 161-127.

حقیقی فرد، ع م. مرادی، م. خلیل‌زاده، م. نوبخت ساهرود کلائی، ج. (1387). بررسی عملکرد تیم‌های کاری در سازمان و عوامل مؤثر بر آن. دوماه‌نامه توسعه انسانی پلیس، 5 (20): 44-23.

رجب‌زاده، ع. علیزاده ثانی، م. (1388). مدل سیستمی اثربخشی کار تیمی در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک کشاورزی ج.ا.ا). دوماه‌نامه دانشور رفتار (مدیریت و پیشرفت)، 16 (38): 104-91.

سیدجوادین، س ر. (1386). مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه‌های مدیریت و سازمان (مفاهیم، تئوری‌ها، اصول، رفتار، منابع انسانی، تجزیه و تحلیل سیستم). تهران: نشر نگاه دانش.

عارفی م، شهودی م، زندی خ. (1391). رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و کار تیمی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کردستان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی؛ 4 (12): 49-31.

عزیزی، ج. معصومی، ح. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ تعاونی بخش کشاورزی استان گیلان. فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 6 (4): 146-129.

لطیفی، م. پور، س. حسینی، ز. حیدری، م ع. (1392). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد در تیم و اثربخشی تیمی. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 5 (10): 93-65.

نوغانی دخت‌بهمنی، م. مسعودی، ح. (1390). مشارکت در فعالیت‌های گروهی مدیریت استراتژیک و بهره‌وری. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، (8): 34-15.

ولی‌زاده، ا. آگهی، ح. قربانی پیرعلیدهی، ف. خلیلی، ا. قربانی پیرعلیدهی، آ. (1393). بررسی عوامل بازدارنده توسعه تعاونی‌های کشاورزی شهرستان دهلران با استفاده از رهیافت نظریه بنیانی. مجله تعاون و کشاورزی، 3 (10): 43-25.

هادی‌زاده مقدم، ا. طبرسا، غ. حمیدی‌زاده، م ر. طهرانی، م. (1393). تبیین عوامل مؤثر بر اثربخشی تیم‌های کاری در سطح واحد. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9 (33): 124-97.

 Agarwal, S.  Adjirackor, T. (2016). Impact of teamwork on organizational productivity in some selected basic schools in the ACCRA metropolitan assembly.  European Journal of Business, Economics and Accountancy, 4 (6), 40-52.

Chalmers, C. (2009). Primary students' group metacognitive processes in a computer supported collaborative learning environment (Doctoral dissertation). Faculty of Education. Queensland University of Technology.

Chang, A. Duck, J. Bordia, P. (2006). Understanding the Multidimensionality of Group Development. Small Group Research, 37(4), 327-350.

Karakus, M. Toremen, F. (2008). how our school can be more synergic: determining the obstacles of teamwork. Team Performance Management. 14 (5).

Marosi, I. Bencsik, A. (2009) Teamwork in Higher Education: Teamwork as Chance of Success. The International Journal of Learning; 16(5): 166-174.

Schepers, J. Jong, A. Wetzels, M. Ruyter, K. (2008). Psychological safety and social support in groupware adoption: A multi-level assessment in education. Computers & Education, (51): 757–775.

Silpa, N. Annamacharya, P. ChittiBabu, P. RajithA, P. (2016). A study on effectiveness of teamwork with reference to APSPDCL, KADAPA. International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, 2 (2), 356-364.

Thompson, L. (2002). Making the Team, Northwestern University, Upper Saddle River.

Todd, R. Logan, Ed.D. (2016). Influence of teamwork behaviors on workplace incivility as it applies to nurses. Creighton Journal of Interdisciplinary Leadership, 2 (1), 47-53.

Toremen, F. Karakus, M. (2007). The Obstacles of Synergy in Schools: A Qualitative Study on Teamwork. Educational Sciences: Theory & Practice, 7 (1), 639-645.

Van den Bossche, P. Gijselaers, Wim H. Segers, M. Kirschner, PA. (2006). Social and Cognitive Factors Driving Teamwork in Collaborative Learning Environments: Team Learning Beliefs and Behaviors. The Journal of Small Group Research, 37 (5), 490-521.