شناسایی موانع حسابرسی‌‌‌کامپیوتری در سازمانهای دولتی ایران (مورد مطالعه: سازمان حسابرسی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

زمینه: نیازفزایندهبهمدیریت آگاه،باتوجهبهشرایطاقتصادیحاضردردستگاه‌ها،توسعه پویاییحرفهحسابرسیراایجابمی‌کندتا این فرآیند ازحالت سنتی خارج شده و مبتنی بر پیشرفت‏های فناوری موجود، بهینه‏ سازی شود.
هدف: هدف مقاله حاضر شناسایی موانع حسابرسی کامپیوتری در سازمان‏های دولتی ایران می‏باشد.
روشها: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی،به لحاظ ماهیت توصیفی و به لحاظ روش پیمایشی می‏باشد. نمونه آماری شامل 240 پرسش ‏شونده است که به روش تصادفی ساده از میان مدیران و حسابرسان سازمان حسابرسی در سطح شهرتهران انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تی تک نمونه‌ای با کاربرد نرم افزار spss انجام گرفت.
یافتهها: نتایج نشان داد که چهار فرضیه به لحاظ آماری دارای اهمیت معناداری بودند و در مورد یکی از فرضیه‌ها نتایج معنادار نبود.
نتیجهگیری: براساس یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحقیق عوامل عدم شناخت موسسات حسابرسی از فرآیند حسابرسی کامپیوتری، تردید در خصوص مزایا، عدم وجود نرم‏افزار قوی و عدم تناسب بین سیستم‏های اطلاعاتی، بعنوان موانع اجرای حسابرسی کامپیوتری درسازمانهای دولتی ایران از دیدگاه حسابرسان سازمان حسابرسی پذیرفته شدند. لیکن در مورد متغیر نبود تقاضا، این عامل، نقشی در اجرای حسابرسی کامپیوتری در ایران نداشته است.

کلیدواژه‌ها


افشاری، اسداله و حمید سادات سلماسی (1388). بررسی مسائل گزارشگری حسابرسی عملیاتی دستگاه‌های دولتی. مجله دانش حسابرسی. شماره 28

اعتمادی، حسین. (1385). بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 340، صفحات 45-42

بنی‌فاطمی کاشی، سید محمد رضا (بهار 1393). آشنایی با برخی مفاهیم حسابرسی عملیاتی (صرفه افتصادی)، مجله حسابرس، سال دوازدهم، شماره 46، ص. ۷۰-۷۴.

عربی، مهدی. (1388). تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات حسابداری، فصلنامه تدبیر، شماره 21، ص 48-45

ملانظری، مهناز، کامبیز فرقاندوست حقیقی، مسعود یزدانی، کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در حسابرسی، تجارت الکترونیک و رایانه، شماره 20، 44- (آذر1394)، صفحات36-44

مهام، کیهان و مجید تک روستا (1390). شناخت موانع ارزیابی کنترلهای داخلی در حسابرسی مستقل. دانش حسابرسی. شماره 46

همت فر، محمود، صالح‌هادی نیا و محمدمهدی ایزدی (1389). شناسایی موانع اجرایی شدن حسابرسی الکترونیک در دیوان محاسبات کشور.پژوهشهای مدیریت راهبردی، سال هفدهم، شماره 46، تابستان و پاییز

رضازاده،جواد، محمد مهدی مظفری و علی غفاری (1390). بررسی موانع اجرای حسابرسی محیط زیست توسط

هیوز، آون (۱۳۹۲). مدیریت دولتی نوین، ترجمه: الوانی- خلیلی شورینی، معمارزاده، انتشارات مروارید، چاپ چهاردهم.

میرسپاسی، ناصر و محمدرضا باقر‌زاده (۱۳۸۶). آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی در سازمان‌های دولتی«، فصلنامه علمی ترویجی مدیریت، شماره 20 ص 20-1

Armstroung,E. (2005). United Nations. Integrity, "Transparency and Accountability in Public dministration Recent Trends" , Regional and International Developments and Emerging Issuse,Economic &Social Affairs.

Brad A. Badertscher, Sharon P. Katz, Sonja O. Rego (2013). “The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance, Journal of Accounting and Economics, 56 (2013)228–250.

Hurt, Robert. L (2014). "Accounting Information Systems: Basic concepts & current Issues", 1st edition, McGraw-Hill.

Koskivaara, Eija, Artificial Neural Networks In Auditing, Turku Center For Computer Science. TUCS Technical Report No. 509, 2011. ISBN 952-12-1120-2

Ning Zhao, David C. Yen, I-Chiu Chang, Chia Yi, Auditing in the e-commerce era, Information Management & Computer Security, Vol.12, Issue: 5, 2011, pp.389 – 400

Vasarhelyi, Greenstein, O’leary, and Ray, Electronization, Chapter 2, AIS Books, 2003. XBRL International Specification Working Group, Extensible Business Reporting Language 2.1, 2003. See http://www.xbrl.org/SpecRecommendations/

XBRL International Specification Working Group, Extensible Business Reporting Language 2.1, 2003. See http://www.xbrl.org/SpecRecommendations/

Bodnar, G. and Hopwood, W. (2012), Accounting Information Systems, 8th ed., Prentice-Hall,Upper Saddle River, NJ.

 

Troshani I. and Rao S. Drivers and Inhibitors to XBRL Adoption: A Qualitative Approach to Build a Theory in Under-Researched Areas. International Journal of E-Business Research 2010; 3 (4): 98-111

Russell D.M. and Hoag A.M. People and Information Technology in the Supply Chain: Social and Organizational Influences on Adoption. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 2010; 34 (2): 102-122.

Roohani S. J. Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions, Bryant College & Pricewaterhouse Coopers, Smithfield, RI; 2009.

Hall, A. James (2008). "Accounting Information Systems", 6th edition, South-Western, Cengage Learning.