بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به آوای کارکنان در سازمان و تاثیر گذاری آن در تحقق اهداف سازمان، تحقیق حاضر در پی بررسی نقش رفتار سیاسی بر آوای سازمانی است
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی است و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق 340 نفر از کارکنان شهرداری استان همدان که با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به صورت تصادفی بین اعضا توزیع گردید. برای روایی از تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار‌ AMOS، برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کالموگروف- اسمینروف و برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار Spss 21 استفاده شد.
یافته: نتایج نشان داد که رفتار سیاسی 6/33 درصد از تغییرات متغیر وابسته آوای کارکنان را تبیین میکند، رفتار سیاسی بر آوای مطیع 4/12 درصد و بر آوای تدافعی 4/10 درصد تاثیر گذار است ولی هیچ گونه تاثیر معنا داری بر آوای نوع دوستانه مشاهده نگردید.
نتیجه: رفتار سیاسی بر آوای تدافعی و مطیع تاثیر گذار است و بر آوای نوع دوستانه تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


ال دفت، ریچارد0 (1374)، تئوری سازمان و طراحی ساختار. علی و سید محمد، پارسائیان واعرابی، جلددوم، تهران، مرکز پژوهشهای بازرگانی، نوبت اول.

 • بهارلویی، الهه. (1392). رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در سازمان:پیشایندها و پیامدهای سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری.

 • حبیب پور، کرم. صفری، رضا. (1388) کاربرد Spssدر تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده‌های کمی). از سری کتابهای آموزشی تربیت پژوهشگر. موسسه راهبرد پیمایش. تهران، نشر لویه

 • حسن، زارعی متین. (1388). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. جلد اول، نشر آگاه.

 • دانایی فرد، حسن و الوانی، سید مهدی و آذر، عادل(1389).روش شناسی، پژوهش کمی در مدیریت:رویکردی جامع.تهران، صفار- اشراقی.

 • دوستار، محمد؛ اسماعیل زاده، محمد (1392). عدالت سازمانی و تاثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، زمستان92، سال بیست و سوم، شماره 72، ص 163-143.

 • رابینز، استیفن (1374). مدیریت رفتارسازمانی. ترجمه: علی پارساییان؛ سیدمحمد اعرابی، تهران، مرکز پژوهشهای بازرگانی.

 • رضائیان، علی(1383). مدیریت رفتار های سیاسی در سازمان. تهران، سمت.

 • زارعی متین، حسن(1381). رفتارسیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت. فرهنگ مدیریت، زمستان 81، سال چهارم، شماره15، ص‌ 18-16.

 • ساعتچی، محمود(1370). مدیران و پدیده ترور شخصیت درسازمانها. تدبیر، پاییز70، سال اول، شماره 16، ص 22- 18.

 • صباغ ملاحسینی, ایمان، ۱۳۸۹، بررسی رابطه بین رفتار سیاسی کارکنان و خلاقیت در سازمان، سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، تهران، پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی، نوآوری و TRIZ، http://www.civilica.com/Paper-ICIC03-ICIC03_046.html

 • کریمی، مریم و شجاعی، سامره (1394). بررسی رابطه بین رهبری پدرسالارانه و آوای کارکنان با تاکید بر نقش تعدیل کننده تسهیم دانش کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان. فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، سال سوم، شماره 2، بهار، ص 21-40.

 • کرمی، فرزانه (1390). ارتباط اعتماد بین فردی در محل کار و رفتار سیاسی با سبکهای حل تعارض در میان کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استانهای منتخب پایان‌نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه رازی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، چاپ نشده.

 • نقشبندی، سید صلاح الدین(1394). تاثیر سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی بر سکوت و آوای سازمانی ادارات ورزش و جوانان غرب ایران.پایان نامه دکترا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه رازی، دانشکده تربیت بدنی، چاپ نشده.

 • Archibong,‌ Chi,‌ Anyansi.‌ (2004) " Technology,‌ Infrastructure‌ and Entrepreneurship:‌ Role‌ of‌ the‌ Government‌ in‌ Building‌ a‌ sustainable Economy".‌ School of Business and Economics North Carolian A & T State University.322

 • Azizinejad, B.; Seied Abbaszade, M. M.; Hassani, M. (2011). ”Organizational political tactics in universities”.Canadian Center of Science and Education, 1(2), 65-72.

 • Bradley Olson , Yongjian Bao , Satyanarayana Parayitam , (2014) "Political behavior, trustworthiness, job satisfaction, and commitment: An empirical study", Chinese Management Studies, Vol. 8 Iss: 3, pp.354 - 374

 • David A. BuchananK ’’ You Stab My Back, I’ll Stab Yours: Management Experience and Perceptions of Organization Political Behaviour “British Journal of Management, Volume 19, Number 1, March 2008, Pages 49-64

 • Elena Claudia Constantin , Cosmin Constantin Baias(2015), Employee Voice –Key Factor in Internal Communication.‌ Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 975 – 978

 • Farndale, E.; Van Ruiten, J.; Kelliher, C.; Hope-Hailey, V. (2011). “The Influence of Perceived Employee Voice on Organisational Commitment: An Exchange Perspective“. Human Resource Management, 50(1), 113–129.

 • Gadot E. Citizens.(2007).'’ perceptions of politicsand ethics in public administration: a five-yearnational study of their relationship to satisfactionwith services, trust in governance and voiceorientations. J Public Admin 17(2): 285-305.

 • Gloede TD, Hammer A, Ommen O, Ernstmann N, Pfaff H.(2012).‌ "Is social capital as perceived by the medical director associated with coordination among hospital staff? A nationwide survey in German hospitals". Journal Interprofessional Care. 2012; 27: 124-39.

 • Goldberg, C. B.; Clark, M. A.; Henley, A. B. (2011). “Speaking up: A Conceptual Model of voice responses following the unfair treatment of others in non-union settings“. Human Resource Management, 50(1), 75 – 94

 • Gorden, W. I. (1988).“Range of Employee Voice. Employee Responsibilities&Rights”. Journal of Management Studies, 1(4),pp.283-299.

 • Jaewon Kim, John Paul MacDuffie, Frits K Pil. (2010)        . Employee voice and organizational performance: Team versus representative influence. “. Human Resource Management Journal. Vol 6(8),‌ pp258-268

 • JAMES R. DETERT, (2007‌ ). LEADERSHIP BEHAVIOR AND EMPLOYEE VOICE: IS THE DOOR REALLY OPEN? Academy of Management Journal, 2007, Vol. 50, No. 4, 869–884.

 • Kacmar K . Michele , Ferris Gerald (1993) . “ Politics at Work: Sharpening the focus of political behavior in organization”, Business Horizon ,(8), pp. 85-95.

 • Kacmar, K.; Bozeman, M.; Dennis, P.; Anthony, S. & William, P. (1999).” An examination of the Perceptions of Organizational Politics Model:Replication and Extention”. Human Relation, 52(3), 383-416.

 • Kuvaas, B.; Dysvik, A. (2010). “Exploring Alternative Relationships Between Perceived Investment in Employee Development, Perceived Supervisor Support and Employee Outcomes“. Human Resource Management Journal, 20(2), 138–156.

 • Liu, W.; Zhu, R., & Yang, Y. (2010). “I warn you because I like you: Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership”. The Leadership Quarterly,( 21),pp.189-202.

 • May, D. R.; Gilson, R. L.; Harter, L. M. (2004). “The Psychological Conditions of Meaningfulness, Safety and Availability and the Engagement of the Human Spirit at Work“. Journal of Occupational and Organisational Psychology, 77, 11–37.

 • Perrow, C.,; M. N. Zald. Perrow , C. (1970). Department power and perspective in industrial firms. In M. N. Zald (Ed.), Power in organizations. Nashville, Tenn.: Vanderbilt University Press ,. 49-89

 • Purcell, J.; Hutchinson, S. (2007). “Front-line Managers as Agents in the HRM-Performance Causal Chain: Theory, Analysis and Evidence“. Human Resource Management Journal, 17(1), 3–20.

 • Purcell, J.; Kinnie, N.; Hutchinson, S.; Rayton, B.; Swart, J. (2003). Understanding the People and Performance Link: Unlocking the Black Box, London,: CIPD.

 • Rees, C.; Alfes, K.; Gatenby, M. (2013). “Employee voice and engagement: connections and consequences“. International Journal of Human Resource Management, 24(14), 2780-2798.

 • Sowmya, K. R & Panchanatham, N. (2008). “Organizational Politics-Behavioural Intention of Bank Employees”. The Journal of Commerce, 3(1), 2220-6043.

 • Travis, D. J.; Gomez, R. J. & Mor Barak, M. E. (2011). “Speaking up and stepping back: Examining the link between employee voice and job neglect”. Children and Youth Services Review ,(33), pp.46-68.

 • Van Dyne, L., Ang, S., Bottero, I. C. (2003). “Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs”. Journal of management studies ,(40),September 2003, pp.1359-1392.