عوامل موثر بر برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (مورد مطالعه: شهرداری کرج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،تهران،ایران (مسئول مکاتبات)

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،تهران، ایران

چکیده

 زمینه: برون سپاری خدمات یکی از شیوه‌های نوین مدیریت در سازمان‌ها است. در کشور ما با الگوبرداری از نظام‌های پیشرفته مدیریتی و در قالب مقررات خصوصی سازی در حال انجام است. لیکن این طرح با شتاب از مسیر اصلی منحرف شده و معضلاتی به دنبال داشته است. لذا در جهت اصلاح یا تجدیدنظر در روشها، نیاز به بررسی و شناخت عوامل موثر می‌باشد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر برروی برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری کرج انجام شده تا نقش برون سپاری در ارتقاء بخشها و خدمات این حوزه بیشتر نمایان گردد.
روش ها: شاخص‌ها بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان این حوزه شناسایی شد. داده‌ها با ابزار پرسشنامه توزیع شده بین 150 نفر از کارشناسان فاوا جمع‌آوری؛ و به وسیله مدل یابی معادلات ساختاری روایی سازه پرسشنامه آزمون شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای و نرم افزارهای Spss و Lisrel تحلیل گردید.
یافته ها: برحسب شاخص‌های احصاء شده، عوامل در دو بخش اصلی عملکرد سیستم IT و ارائه خدمات پشتیبانی دسته بندی شد. تمامی شاخص‌های این دو بخش تاثیری مثبت و معنادار داشته اند. در بخش عملکرد سیستم IT، کیفیت اطلاعات و فناوری اطلاعات سبز و در بخش ارائه خدمات پشتیبانی، کیفیت سطح خدمات بیشترین تاثیر را بر برون سپاری خدمات ICT داشته‌اند.
نتیجه گیری: برون سپاری در حوزه خدمات IT با معضلاتی روبه روست که توجه به عوامل یافت شده و همچنین اولویت تاثیر آنها در بهبود این شیوه تاثیر فراوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


- تقوی فرد، محمد تقی و فائقه صمدی (1393)، عوامل موثر بر پیاده سازی طرح‌های فناوری اطلاعات سبز با تأکید بر مجازی سازی در شرکت ساپکو، فصلنامه علوم مدیریت ایران دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 35.

- جوادی سدیری، عاطفه (1390)، ارزیابی رضایت مشتریان در طرح‌های برون سپاری شده خدمات فناوری اطلاعات در شهرداری مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

- رهنورد، فرج ا... (1392)، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.

- سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (1388)، «طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اوّل.

- شفایی تنکانی، میرسعید، رضاشیخ و محمدمهدی جلالی (1394)، پیمایشی درباره اولویت بندی عوامل موثر بر برون سپاری فناوری اطلاعات در بستر رایانش ابری در دانشگاههای استان سمنان، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، دوره 7 شماره 2.

- فرقانی، پریسا (1390)، تعیین عوامل تأثیرگذار بر رضایت کاربران از خدمات IT برون سپاری شده در دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان.

- نوری کوهانی، پردیس، نیما عظیمی و مدیا صیاد (1393)، تحلیل عوامل تأثیرگذار بر برون سپاری فعالیتهای سازمانی، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، سال شانزدهم شماره 43.

- هادیزاده، عفیفه (1389)، بررسی و اولویت بندی عوامل ریسک تأثیرگذار بر برون سپاری فناوری اطلاعات در شرکت ایرانسل، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا.

-Becker, Joerg (2009), Information for all or knowledge for the elite, Forum Int. & Docum. Vol 18, No, 1.

-Bose, Ranjit, Luo, Xin, 2011, Integrative framework for assessing firms’ potential to undertake Green IT initiatives via virtualization - A theoretical perspective. Journal of Strategic Information Systems 20.

-Capra, E. , Merlo, F. , 2009, Green IT: Everything Starts from the Software, European Conference on Information Systems, Association for Information Systems, Verona, Italy.

-Cong, G. & Chen, T. (2014). A Novel Dynamic Algorithm for ITS Outsourcing Risk Assessment Based on Transaction Cost Theory. Discrete Dynamics in Nature and Society 501:325890.

-Lingmin, J. & Ruiqiong, Z. (2014). ITO Risks Preliminary Analysis Model of IT Outsourcing Corporations in China. School of Informatics, Guangdong University.

-Lyon, David (2011), Information society issues and illusion, Cambridge, polity press, UK. Management (6th ed). McGraw-Hill Irwin. services: A transaction cost economics perspective”. Journal of Operations Management, vol. 26.

-Shiyuan, Dai, 2011. The research on the city life of green. International Conference on Green Buildings and Sustainable Cities, Procedia Engineering, 21.

-Watson, R. T. , Boudreau, M. -C. , Chen, A. J., 2010. Information systems and environmentally sustainable development: energy informatics and new directions for the IS community. MIS Quarterly 34 (1).