تعیین عوامل سازنده و ارائه مدل سازمان جانشین پرور (مورد مطالعه : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد وعضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

زمینه: از پاسخ‌های مناسب به نیاز ضروری سازمان‌ها برای بکارگیری مدیران توانمندتر، طراحی سازمان جانشین‌پرور است، که در آن، کارکنان شایسته برای پست‌های کلیدی از میان افراد مستعد و علاقه‌مند انتخاب و طی برنامه‌های آموزشی، آمادگی‌های لازم را برای تصدی این شغل‌ها کسب می‌کنند.
هدف: تعیین عوامل سازنده و ارائه مدل سازمان جانشین پرور در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران.
روش: جامعه آماری شامل کلیه پرسنل سازمان مربوطه ،که با استفاده از فرمول کوکران، دویست و چهل و نه نفر بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار شامل، مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه بود. با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون ساده و چند متغیره)، در نرم افزارهای آموس و اس. پی. اس. اس، بیست و دو مولفه در قالب هفت عامل برای مدل سازمان جانشین‌پرور به دست آمد و به طراحی این مدل در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران پرداخته شد.
یافته ها: نتایج آزمون مدل با کامیابی همراه بود و مدل مفهومی پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه گیری: آزمون مدل مفهومی بکار رفته در پژوهش حاضر در دستگاههای اجرایی.

کلیدواژه‌ها


ابوالعلایی، بهزاد؛ بابایی، محمد علی (1384). بازاندیشی در مدیریت منابع انسانی با توجه به روندهای آتی، تهران، موسسه مطالعات و بهره وری و منابع انسانی (دبیرخانه دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی).

ابوالعلایی، بهزاد؛ غفاری، عباس (1386). مدیران آینده (مبانی نظری و تجارب عملی برنامه‌های استعدادیابی و جانشین پروری مدیران)، تهران: نشر سازمان مدیریت صنعتی، چاپ دوم.

خسروپور، مهدیه؛ سلاجقه، سنجر؛ نیک پور، امین (1391). مدیریت جانشین پروری نیاز امروز سازمان ها. نشریه تدبیر. شماره 20.

دارایی، محمدرضا (1391)، طراحی و تبیین مدل سازمان جانشین پرور، رساله ی دکترای تخصصی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه پیام نور.

زین الدینی بیدمشکی، زهره، عدلی، فریما، وزیری، مژده، (1393)، مقایسه وضعیت موجود جانشین پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 72، ص: 51-72

فالمر، رابرت؛ کانگر، جی (1387). استعدادیابی و جانشین پروری: رویکردها و روش‌های پرورش مدیران در شرکت‌هایپیشرو جهان، ترجمه بهزاد ابوالعلایی، تهران، انتشارات سرآمد، چاپ اول.

گای، ماتیو؛ سیمز، دوریس(1388). توسعه استعدادهای آتی: راهنمای کاربردی مدیریت استعداد و برنامه ریزی جانشین پروری. ترجمه نسرین جزنی، تهران، نشر سرآمد، چاپ اول.

مؤمنی، منصور، علی فعال قیومی (1389)، تحلیل داده­های آماری با استفاده از SPSS، تهران، انتشارات کتاب نو.

یزدانی، محمود (1390)، تدوین شایستگی­های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشین­پروری، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

Fairney, J. S.‌ (2010), an examination of succession management in organizations during times of economic crisis. Pepperdine University, Doctoral dissertation.

Hills, Angela‌ (2009), Succession planning or Smart Talent Management? , Journal of Industrial and Commercial Training, Vol. 41, No. 1, PP. 4.

Hunte-Cox, D. E.‌ (2004), Executive succession planning and the organizational learning capacity. Washington DC: George Washington University, Unpublished Doctoral Dissertation.

Krauss, J. A.‌ (2007), Succession Planning and Talent Management Recommendation to Reduce Workforce Attrition and Prepare for an Aging Population, Dissertation submitted to The Wilmington University in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree of Doctor of Education.

Mandy, A. R.‌ (2008), a case study exploring succession planning: supported by Quantitative analysis of governmental organizations in the Kingdom of Bahrain, Dissertation submitted to The George Washington University.